1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-101 НЕГИЗГИ ТИЛ (ФОНОЛОГИЯ I) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-103 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-105 АДАБИЯТ ПРАКТИКУМУ I (ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТКА КИРИШҮҮ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TUR-107 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
MAT-115 МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ÇEV-151 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 0 МC Түшүр
YÖD-102 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TUR-102 НЕГИЗГИ ТИЛ (ФОНОЛОГИЯ II) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-104 НЕГИЗГИ ТИЛДИН ТАРЫХЫ (ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-106 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-108 АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BİL-110 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-201 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-201 НЕГИЗГИ ТИЛ (ОСМОН ТИЛИ I) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-203 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
UDL-203 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-205 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
UDL-205 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-207 НЕГИЗГИ ТИЛ (ЛЕКСИКОЛОГИЯ I) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-209 ФИЛОЛОГИЯДА ЖАҢЫ ИНФОРМАТИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-211 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-202 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-202 НЕГИЗГИ ТИЛ (ОСМОН ТИЛИ II) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ II (ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-204 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ II (ОСМОН АДАБИЯТЫ) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-206 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
UDL-206 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-208 НЕГИЗГИ ТИЛ (ЛЕКСИКОЛОГИЯ II ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-210 АДАБИЯТ ПРАКТИКУМУ II (КЛАСС.ЛЫК ТҮРК АДАБИЯТЫНА КИР.) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-212 АДАБИЯТ СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-305 НЕГИЗГИ ТИЛ (МОРФОЛОГИЯ I) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-307 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-301 ОРТО КЫЛЫМ ТҮРК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-303 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ III (АЗЫРКЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-309 НЕГИЗГИ ТИЛ ПРАКТИКУМУ I (ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ ПРАКТИКУМУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-311 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-313 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-315 РЕСПУБЛИКА ДООРУНДАГЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-317 ТҮРК ОНОМАСТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-319 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-321 ТӨКМӨ АКЫНДАР АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-302 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-304 ЭСКИ ТҮРК АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-306 НЕГИЗГИ ТИЛ (МОРФОЛОГИЯ II) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-308 АДАБИЯТ ПРАКТИК. III (АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНА КИРИШҮҮ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
EĞT-304 АДИСТИК ОКУТУУ МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III (ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TUR-312 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-314 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-316 РЕСПУБЛИКА ДООРУНДАГЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-318 БАЙЫРКЫ АНАТОЛИЯ ТҮРКЧӨСҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-320 БАЙЫРКЫ УЙГУРЧА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-322 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-401 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-403 АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-405 НЕГИЗГИ ТИЛ (СИНТАКСИС I) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-407 ЧАГАТАЙЧА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-409 ЧАГАТАЙ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-411 ФОЛЬКЛОР I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-413 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-415 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-417 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-421 ЗАМАНБАП СЫН ТЕОРИЯЛАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-419 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-423 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-402 АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-404 НЕГИЗГИ ТИЛ (СИНТАКСИС II) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-406 ТИЛ ПРАК. II (ТҮРКЧӨДӨН КЫРГЫЗЧАГА ТЕКСТ КОТОРУУ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-408 ТИЛ ПРАК. III (КЫРГЫЗЧАДАН ТҮРКЧӨГӨ ТЕКСТ КОТОРУУ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-410 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-412 ЧАГАТАЙ АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-414 ФОЛЬКЛОР II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-416 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-418 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-420 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-422 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-424 ЗАМАНБАП СЫН ТЕОРИЯЛАРЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-426 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы