1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-109 ФОНОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-115 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-100 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-111 АДИСТИК ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-113 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТКА КИРИШҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-117 АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-119 ФИЛОЛОГИЯДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-110 ФОНОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-112 БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИ (ОРХОН-ЭНЕСАЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-114 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-116 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-118 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-120 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-201 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-213 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-215 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-217 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ II (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-219 ЛЕКСИКОЛОГИЯ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-221 КЛАССИКАЛЫК ТҮРК АДАБИЯТЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-223 АДАБИЯТ СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 - 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-202 ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-202 ПРАКТИКАЛЫК АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАСТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-214 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-216 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-218 ЛЕКСИКОЛОГИЯ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-220 КЛАССИКАЛЫК ТҮРК АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-305 НЕГИЗГИ ТИЛ (МОРФОЛОГИЯ I) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-307 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-301 ОРТО КЫЛЫМ ТҮРК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-303 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ III (АЗЫРКЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-309 НЕГИЗГИ ТИЛ ПРАКТИКУМУ I (ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ ПРАКТИКУМУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-311 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-313 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-315 РЕСПУБЛИКА ДООРУНДАГЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-317 ТҮРК ОНОМАСТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-319 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-321 ТӨКМӨ АКЫНДАР АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-302 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-304 ЭСКИ ТҮРК АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-306 НЕГИЗГИ ТИЛ (МОРФОЛОГИЯ II) 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-308 АДАБИЯТ ПРАКТИК. III (АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНА КИРИШҮҮ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
EĞT-304 АДИСТИК ОКУТУУ МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III (ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TUR-312 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-314 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-316 РЕСПУБЛИКА ДООРУНДАГЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-318 БАЙЫРКЫ АНАТОЛИЯ ТҮРКЧӨСҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-320 БАЙЫРКЫ УЙГУРЧА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-322 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-401 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-403 АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-405 НЕГИЗГИ ТИЛ (СИНТАКСИС I) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-407 ЧАГАТАЙЧА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-409 ЧАГАТАЙ АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-411 ФОЛЬКЛОР I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-413 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-415 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-417 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-421 ЗАМАНБАП СЫН ТЕОРИЯЛАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-419 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-423 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-402 АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-404 НЕГИЗГИ ТИЛ (СИНТАКСИС II) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-406 ТИЛ ПРАК. II (ТҮРКЧӨДӨН КЫРГЫЗЧАГА ТЕКСТ КОТОРУУ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-408 ТИЛ ПРАК. III (КЫРГЫЗЧАДАН ТҮРКЧӨГӨ ТЕКСТ КОТОРУУ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TUR-410 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-412 ЧАГАТАЙ АДАБИЯТЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-414 ФОЛЬКЛОР II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-416 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-418 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ III 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-420 ЖАКЫНКЫ ДООР ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-422 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА РОМАН ЖАНА Ч. АЙТМАТОВ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-424 ЗАМАНБАП СЫН ТЕОРИЯЛАРЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TUR-426 ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ IV 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы