Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-519 ЖОГОРКУ МЕКТЕПТИН ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-501 ГУМАН. БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ИНФОР. ТЕХНОЛОГИЯЛАР 0 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-502 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TUR-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 4 МC Түшүр
TUR-513 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-514 АЗЫРКЫ ГУМАН.ИЛИМ СИСТЕМАСЫНДА ФИЛОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-516 АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-517 ЖОГ. ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУНУН ТЕОРИЯСЫ Ж-А МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-518 ТИЛ ИЛИМИНИН ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-520 КЕП КОММУНИКАЦИЯСЫНЫН ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-524 АДИСТИК БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 15 МC Түшүр
TUR-599 МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
EGT-580 ОКУТУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 3 ) 4 ТС Түшүр
TUR-526 ЖАЛПЫ ТҮРКОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-527 ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ОСМОН ТҮРК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-528 ХОРЕЗМ-АЛТЫН ОРДО ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-529 РХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУ ЭСТЕЛИКТЕРИНИН ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-530 СИНТАКСИС II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-531 КАРАХАНИДДЕРДИН ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-532 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФОНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-533 СИНТАКСИС I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-534 ТЕКТЕШ ТҮРК АДАБИЯТТАРЫ II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-535 ТҮРК ТИЛИНИН ФОНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-536 ТҮРК АДАБИЯТЫНДА РОМАН II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-537 ТЕКТЕШ ТҮРК АДАБИЯТТАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-539 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТТЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ФОРМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-541 ТҮРК ПОЭЗИЯСЫ ЖАНА ЫР ТАЛДОО I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-543 ТҮРК АДАБИЯТЫНДА РОМАН I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-545 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TUR-547 Ч.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА ИСКУССТВО МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-699 ДОКТОРДУК (PH.D) ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 15 МC Түшүр
TUR-601 АДАБИЯТ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
TUR-602 ИСКУССТВО ЖАНА ЭСТЕТИК 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
TUR-603 ТҮРКОЛОГИЯ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
TUR-604 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН СӨЗДҮКТӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
TUR-605 ТЕКСТ ОКУУ ЖАНА АНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 9 МC Түшүр
TUR-606 СЕМИНАР 3 ( 3 - 0 ) 9 МC Түшүр
TUR-629 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ЭТИМОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-630 БАЙЫРКЫ КЫПЧАК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-631 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ ФОНЕТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-632 ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ СИНТАКСИС МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-633 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-634 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ-II 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-635 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ-I 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-636 КЛАССИКАЛЫК ОСМОН ТИЛИНИН ТЕКСТТЕРИ-II 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-637 КЛАССИКАЛЫК ОСМОН ТИЛИНИН ТЕКСТТЕРИ-I 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-638 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ II 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-639 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ I 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-640 САЛЫШТЫРМАЛУУ ТҮРК ДАСТАНДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-641 КЫРГЫЗ ДАСТАНДАРЫ ЖАНА "МАНАС" ЭПОСУ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-642 ТАНЗИМАТ АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-643 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА "ЗАМАНИЗМ" АГЫМЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-644 ТИЛ ИЛИМИНДЕ ЖАҢЫ БАГЫТТАР 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-645 ДИВАН АНТОЛОГИЯСЫ ЖАНА АЛАРДЫ ИЗИЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-646 ЭПИГРАФИКА 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-647 КЛАССИКАЛЫК ТҮРК АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-648 ФОЛЬКЛОР ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-649 АДАБИЙ АГЫМДАР 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-626 АЛТАИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-627 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН САЛЫШТЫРМАЛУУ ГРАММАТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
TUR-628 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ МОРФОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы