Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-517 ЖОГОРКУ МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-506 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-513 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FBE-501 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 0 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-516 АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-514 АЗЫРКЫ ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМ СИСТЕМАСЫНДА ФИЛОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-518 ТИЛ ИЛИМИНИН ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-520 ООЗЕКИ БАЙЛАНЫШ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
TUR-532 ЖАЛПЫ ТҮРКОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TUR-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 4 МC Түшүр
TUR-541 СИНТАКСИС I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-545 ТҮРК ТИЛИНИН ФОНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-555 ТЕКТЕШ ТҮРК АДАБИЯТТАРЫ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-563 ТҮРК АДАБИЯТЫНДА РОМАН I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-575 АДАБИЙ АГЫМДАР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-581 Ч.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА ИСКУССТВО МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-537 ЧАГАТАЙ ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-531 ОСМОН ТҮРК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-546 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-554 ТЕКТЕШ ТҮРК АДАБИЯТТАРЫ I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-559 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТТЫН ТҮРЛӨР ЖАНА ФОРМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-574 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-533 ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУ ЭСТЕЛИКТЕРИНИН ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-534 БАЙЫРКЫ УЙГУР ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-535 КАРАХАНИДДЕРДИН ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-536 ХОРЕЗМ=АЛТЫН ОРДО ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-538 ЧАГАТАЙ ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-540 ЭСКИ АНАДОЛУ ТҮРК ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-542 СИНТАКСИС=II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-543 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-548 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФОНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-561 ТҮРК ПОЭЗИЯСЫ ЖАНА АЫР ТАЛДОО I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-558 ЫНГЫЗ АЙТМАТОВ ЖАНА АНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-556 ТҮРК АДАБИЯТЫНДАГЫ РОМАН-I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-560 ТҮРК ПОЭЗИЯСЫ ЖАНА ЫР ТАЛДОО II 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-539 ЭСКИ АНАДОЛУ ТҮРК ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-565 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-562 ТУРК АДАБИЯТЫНДА МЕСНЕВИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-566 ТҮРК АДАБИЯТЫНДА ОКУЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-568 ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТЫНЫН ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-572 КЛАССИКАЛЫК ТҮРК АДАБИЯТЫНДАГЫ ТЕКСТТЕР 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-577 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ I 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-579 АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TUR-576 СОЦИАЛИСТТИК РЕАЛИЗМ ЖАНА СОВЕТ АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-570 ЖОЖ-ДОРДО ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ 0 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-580 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 3 ) 6 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TUR-622 ИСКУССТВО ЖАНА ЭСТЕТИКА 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
TUR-631 ТАНЗИМАТ АДАБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
TUR-690 ДОКТОРДУК СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 0 МC Түшүр
EGT-700 ИЛИМИЙ ПЛАНДОО ЖАНА БААЛОО 0 ( 0 - 3 ) 0 МC Түшүр
TUR-621 АДАБИЯТ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 0 МC Түшүр
TUR-603 ТҮРКОЛОГИЯНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-604 ТҮРК ТИЛИ БОЮНЧА СӨЗДҮКТӨР 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
TUR-614 БАЙЫРКЫ КЫПЧАК ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-623 ТЕКСТ БАСУУ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-626 КЛАССИКАЛЫК ОСМАН ТИЛИНДЕ ТЕКСТТЕР II 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-627 САЛЫШТЫРМАЛУУ ТУРК ДАСТАНДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-640 КЫРГЫЗ ДАСТАНЛАРЫ ЖАНА МАНАС 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-642 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН СИНТАКСИСТИНДЕГИ МАСЕЛЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-644 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ-II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-645 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ-I 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-646 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ-II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-648 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА ЗАМАНИЗМ АГЫМЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-649 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ-I 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-625 КЛАССИКАЛЫК ОСМАН ТИЛИНДЕ ТЕКСТТЕР 1 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-633 ДИВАН АНТОЛОГИЯСЫ ЖАНА АЛАРДЫ ИЗИЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-601 ТҮРК ДИАЛЕКТИЛЕРИНИН САЛЫШТЫРМАЛУУ ГРАММАТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-605 ТҮРК ТИЛИНИН ЭТИМОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-606 АЛТАЙИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-607 ТҮРК ТИЛИНИН ФОНЕТИКАСЫНЫНТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TUR-608 ТҮРК ТИЛИНИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
TUR-611 ТҮРК ДИАЛЕКТИЛЕРИНИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы