Максатыбыз

Түркология багытынын окутуу тармагындагы максаты – түркология тармагында, айрыкча, түрк тилдери жана адабияттары боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, түркология тармагында байыркы доорлордон азыркы учурга чейинки бардык жазма булактарды окуй ала турган жана алардан маалымат чыгара ала турган адистерди даярдоо, тарыхый түрк тилдери боюнча илимий кызматкерлерди даярдоо. Багытыбыздын илимий жааттагы максаты – түрк жана кыргыз тилдеринин жана адабияттарынын дүйнөлүк тилдер жана дүйнө адабиятынын ичиндеги ордун аныктоо; алардын өзгөчөлүктөрү, өнүгүшү жана булактардын анализдениши боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзө ала турган, багытызда алган билим жана жөндөмдөрүн билим берүү жана илимий изилдөө мекемелеринде колдоно ала турган адистерди даярдоо.