Tүркология бөлүмүнүн жарыялары:

1. Жаш түркологдордун I симпозиумунун баяндамалар жыйнагы, 12-14-апрель 2007, Бишкек, 2011

2. Жаш түркологдордун II симпозиумунун баяндамалар жыйнагы, 22-26-апрель 2008, Бишкек, 2011

3. Жаш түркологдордун III симпозиумунун баяндамалар жыйнагы, 19-20-май 2009, Бишкек, 2011

4. Жаш түркологдордун IV симпозиумунун баяндамалар жыйнагы, 27-29-апрель 2011, Бишкек, 2013

5. Жаш түркологдордун V симпозиумунун баяндамалар жыйнагы, 25-27-апрель 2012 Бишкек, 2015

6. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары түрк адабий сынында (Илимий макалалар), 1-китеп, Бишкек, 2017. Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин басылмалары: 215, Илимий изилдөөлөр тизмеси: 22.

7. Uluslararası Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Çalıştayı Bildirileri,  Bişkek, 2018 (ISBN 978-9967-9123-6-6).