Гуманитардык факультет

Түркология бөлүмү

2017-2018 окуу жылында

жазылып жаткан дипломдук иштердин темалары

 

Студенттин №

Аты-жөнү

Дипломдук ишинин темасы

Жетекчиси

1

1201.02012

AYNAGÜL KUDAYBERDİEVA

Кыргыз тилиндеги куш аттарынын классификациясы

Проф. Др. Мехмет Айдын

Классификация названий птиц на кыргызском языке

Kırgız Türkçesinde Kuş Adlarının Sınıflandırılması

2

1201.02016

ASILKAN BOLOTBEKOVA

Макал жана ылакаптардын көркөм чыгармалардагы орду (Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романынын мисалында)

Ага окутуучу Чынар Жылкычиева

Роль пословиц в художественной литературе (На примере романа Т. Касымбекова “Сынган кылыч”)

Atasözlerinin Edebî Eserlerdeki Yeri (T. Kasımbekov’un ‘Sıngan Kılıç’ Romanının Örneğinde)

3

1301.02001

NURAYIM SATILKANOVA

Түрк жана кыргыз тилдериндеги кудайга байланыштуу фразеологизмдер

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Фразеологизмы с компонентом Бог на турецком и кыргызском языках

Türkçede ve Kırgızcada Allah Kelimesi ile İlgili Deyimler

4

1301.02002

AYZAT  MUKTARBEKOVA

Фердинанд де Соссюр жана Бодуэн де Куртенэнин көз караштарындагы айырмачылыктар жана окшоштуктар

Ага окутуучу PhD Негизбек Шабданалиев

Сходства и различия во взглядах Фердинанда де Соссюра и Бодуэна де Куртенэ

Ferdinand de Sossure ve Boduen de Courtene’nin Görüşlerindeki Benzerlikler ve Farklılıklar

5

1301.02003

AYCAN RATAY KIZI

Кыргыз элиндеги пир түшүнүгү

Ага окутуучу PhD Мирзат Ракимбек уулу

Понятие пир (дух-покровитель) у кыргызов

Kırgızlarda Pir Kavramı

6

1301.02004

ALTINAY MADAKEEVA

Сарт калмак тилинин турмуш-тиричиликке байланыштуу лексикасы

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Бытовая лексика сарт-калмыцкого языка

Sart-Kalmuk Dilinin Günlük Hayatla İlişkin Sözvarlığı

 

 

 

7

1301.02005

NURSULTAN NOMANOV

Көркөм адабияттагы түш мотиви

Ага окутуучу Чынар Жылкычиева

 

Мотив сна в художественной литературе

Edebiyatta Rüya Motivi

8

1301.02006

AYGÜL ÇINTEMİROVA

К. Осмоналиевдин "Көчмөндөр кагылышы" романындагы эскирген сөздөр

 

Ага окутуучу PhD Негизбек Шабданалиев

Устаревшие слова в романе К. Осмоналиева "Столкновение кочевников"

K. Osmonaliyev'in "Köçmöndör Kagılışı (Göçebeler Mücadelesi)" adlı Romanındaki Eskimiş Kelimeler

9

1301.02007

AZİZ SIRGAK UULU

Талас жазма эстеликтеринин изилдениши жана генезиси

Доц. м. а. PhD Нурдин Усеев

Исследование и генезис Таласских письменных памятников

Talas Yazıtlarının Araştırılması ve Kökeni

10

1301.02011

UMKÜLSÜN CIRGALBAY KIZI

“Манас” эпосундагы элдик ишенимдер жана ырым-жырымдар

Ага окутуучу, ф.и.к. Жамила Бокоева

Народные традиции и верования в эпосе “Манас”

Manas Destanında Batıl İnançlar ve Gelenekler

11

1301.02014

AYPERİ ANDAŞOVA

Кыргыз табышмактары

 

Ага окутуучу Чынар Жылкычиева

 

Кыргызские загадки

Kırgız Bulmacaları

12

1301.02015

KUMUSAY KANIBEKOVA

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын менталдык картасы

Ага окутуучу, ф.и.к. Жамила Бокоева

Ментальная карта героев произведений Ч. Айтматова

C. Aytmatov’un Eserlerindeki Kahramanların Mental Tasviri

13

1301.02017

ELVİRA AKENOVA

Азыркы кыргыз аялдар поэзиясы: салттуулук жана жаңылыктар

Проф. Др. Лайли Үкүбаева

Современная кыргызская женская поэзия: вопросы традиции и новаторства

Çağdaş Kırgız Kadınlar Şiiri: Geleneksellik ve Yenilik Problemleri

14

1301.02021

NURGİZA TURGUMBEKOVA

Кыргыз тилиндеги жөндөмө мүчөлөрүнүн эволюциясы

 

Ага окутуучу PhD Негизбек Шабданалиев

Эволюция падежных суффиксов в кыргызском языке

Kırgızcadaki Hal Eklerinin Tarihî Gelişimi

15

1301.02031

CEMAL ÖZDOĞAN

К. Баялиновдун чыгармачылыгы жана аңгемелеринин анализи

Доц. м. а. PhD Халит Ашлар

Творчество и анализ рассказов К. Баялинова

K. Bayalinov’un Edebî Kişiliği ve Hikayelerinin Tahlili

16

1301.02032

ERKİN KURT

Т. Сыдыкбековдун аңгемелеринин анализи

Доц. м. а. PhD Халит Ашлар

Анализ рассказов Т. Сыдыкбекова

T. Sıdıkbekov’un Hikayelerinin Tahlili

17

1301.02034

CAFER DEMİRAY

К. Каимовдун чыгармачылыгы жана аңгемелеринин анализи

Доц. м. а. PhD Халит Ашлар

Творчество и анализ рассказов К. Каимова

K. Kaimov’un Edebî Kişiliği ve Hikayelerinin Tahlili

18

1301.02051

ULAŞ ÇOBAN

А. Акматовдун чыгармачылыгы жана аңгемелеринин анализи

Доц. м. а. PhD Халит Ашлар

Творчество и анализ рассказов А. Акматова

A. Akmatov’un Edebî Kişiliği ve Hikayelerinin Tahlili

19

1301.02052

BEHİYE KARABAL

Орхан Памуктун “Атамдын чабаданы” романынын тилдик өзгөчөлүктөрү

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Особенности языка романа “Чемодан отца” Орхана Памука

Orhan Pamuk’un ‘Babamın Bavulu’ Romanının Dil Özellikleri

20

1301.02055

TUĞBA ÇALIŞKAN

Изафеты в касийде “Вода” Фузули

Проф. Др. Орхан Кемаль Тавукчу

Фузулинин “Суу” касыйдасындагы изафеттик түрмөктөр

Fuzuli’nin Su Kasidesindeki İsim Tamlamaları

21

1301.02059

ZEYDAL MİRZAEV

Ахыска түрктөрүндөгү макал-лакаптар жана фрзаеологизмдер

Ага окутуучу PhD Мирзат Ракимбек уулу

Пословицы и фразеологизмы Ахыска турков

Ahıska Türklerinin Atasöz ve Deyimleri

22

1401.02004

GÜLNAZ MAMBETKAZİEVA

"Кодекс Куманикус" эмгегинин тили менен кыргыз тилин  морфологиялык жактан салыштыруу

Ага окутуучу PhD Негизбек Шабданалиев

Сравнительно-морфологическое исследование кыргызского языка и языка "Кодекса Куманикуса"

Codex Cumanicus'un Dili İle Kırgız Türkçesinin Morfolojik Açıdan Karşılaştırılması

23

1401.02009

BAKTIGÜL SARIBAEVA

“Манас” эпосундагы роддук белгилерди туюнткан метафоралар

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

Метафоры обозначающие пол (род) в эпосе “Манас”

Manas Destanındaki Cinsiyet Bildiren Metaforlar

24

1401.02011

İZATAY MAMATKULOVA

К. Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Проф. Др. Лайли Үкүбаева

Творческое изыскане К. Жусупова

K. Cusupov’un Edebî Kişiliği

25

1401.02012

ALTIN MURATBEKOVA

Түрк жана кыргыз тилдериндеги сырдык сөздөр

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Междометия на киргизском и турецком языках

Türk ve Kırgız Dillerindeki Ünlemler

26

1401.02015

AİDA KILIÇBEK KIZI

Кыргыз лексикографиясындагы эгемендүүлүктөн кийинки котормо сөздүктөр

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Словари переводчики в лексикографии кыргызского языка после незавизимости

Bağımsızlık Sonrası Kırgız Sözlükçüğündeki Çeviri Sözlükleri

27

1401.02016

ARGEN DOSKEEV

К.К. Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгүндөгү” лакуналар

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

Лакуны в “Кыргызско-русском словаре” К.К. Юдахина

K.K. Yudahin’in ‘Kırgızca-Rusça Sözlüğündeki’ Lakunalar

28

1401.02022

AYBEK SADIBAKASOV

Кыргыз тилиндеги жакшылык жана жамандык концепттери

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

Концепты добра и зла на кыргызском языке

Kırgız Dilinde İyilik ve Kötülük Kavramları