Аты Доц.м.а.док. Нурдин УСЕЕВ
Э-куржун nurdin.useev@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-103
Телефону 00996 312 49 27 63 (962)
Сабактар

TUR-211 : ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-211 : ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

TUR-211 : ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

TUR-405 : НЕГИЗГИ ТИЛ (СИНТАКСИС I) (Түркология бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ II (ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ) (Түркология бөлүмү )

TUR-111 : АДИСТИК ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-112 : БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИ (ОРХОН-ЭНЕСАЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ) (Түркология бөлүмү )

TUR-120 : ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-502 : АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) (Түркология бөлүмү )

TUR-514 : АЗЫРКЫ ГУМАН.ИЛИМ СИСТЕМАСЫНДА ФИЛОЛОГИЯ (Түркология бөлүмү )

TUR-529 : РХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУ ЭСТЕЛИКТЕРИНИН ТИЛИ (Түркология бөлүмү )

Резюме

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал кичи району, Тыналиева 43 ,

720044, Бишкек, Кыргызстан

Тел.:+996492765

E-почта nuruseev@gmail.com

Фамилиясы, аты:               Усеев Нурдин

Туулган жылы:                   08.03.1982

Туулган жери:                      Тон району, Коңур-Өлөң кыштагы, Ысык-Көл областы.

Улуту:                                    кыргыз

Илимий даражасы:             Түркологиянын доктору

Наамы:                                  доценттин милдетин аткаруучу

 

Билими:2006-2009                   Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Коомдук илимдер институту, Түркология багыты, докторантура

1999-2004                   Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Түркология бөлүмү

.

Кызмат тарыхы:

 

2013-                          Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Түркология бөлүмү, доценттин милдетин аткаруучу

2009-2013                  Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Түркология бөлүмү, ага окутуучу

2006-2009                  Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Түркология бөлүмү, ассистент

2005-2006                   Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Тил илими институту, кенже илимий кызматкер

 

Диссертация:

                                               

2006                Кыргыз жана түрк тилдери менен салыштырмалуу негизде Енисей жазма эстелитеринин лексикасынын тарыхый  өнүгүшү (магистратура)

2009                Енисей жазма эстеликтеринин тилинин синтаксиси (докторантура)

 

Илимий наамдары:

2013-ж.                                   доценттин милдетин аткаруучу

2009-ж.                                   доктор

Илимий  долбоор:

1.Кыргыз оозеки тилинин изилдениши (Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Тил илими институту), адис (2006).

2. Түрк академиясы жана КТМУ “Алтай Республикасындагы байыркы түрк жазма эстеликтери” адис (2012).

 

Илимий жетекчилик:

1. Мехмет Гази Эргорен, Байыркы түрктексттериндеги адам аттарындагы айрым сөздөрдүн лингво-маданий анализи, КТМУ, Түркология багыты, магистрдик иш.

2. Жанарбек Асымхан, Көктүркчө менен казакчанын лексикасынын салыштырылышы, КТМУ, Түркология багыты, магистрдик иш.

Дагы башкалар:

2013-                           КТМУ, Гуманитардык факультет, Мевлана координатору

 

Сыйлыктары:

  1. Казак Республикасынын Маданият жана информация министрлигинин “Алкыш каты” (Астана, 2006).
  2. КТМУ, “Мактоо баракчасы” (Бишкек, 2009).
  3. Прогрессивдүү демилегелер фонду, жаш окумуштууларга берилген ‘Акыл тирек’ Сыйлыгы (Бишкек, 2014).
  4. Кыргыз Республикасынын Ч.Т.Айтматов атындагы Мамлекеттик жаштар сыйылыгы (илим жана жаңы технологиялар номинациясы), (Бишкек, 2014)

 

Билген тилдери:

Кыргыз тили-эне тили

Орус жана түрк тилдеринде сүйлөй алат.

Англисче орто.

Илимий иштери

Илимий эмгектер

Макалалар

1. Esizime mi, Sizime mi? Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi., (34), Erzurum 2007, 1-8-беттер.

2. Talas’da Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (41), 2009, 17-24-беттер.

3. Boyu Belirtilen Köktürk Harfli Yazıtlar, Turkish Studies, 2010, Sayı 5, 1516-1521-беттер.

4. Y 86 ve Y 102 Yenisey Yazıtları, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 , sayı 3 (Сентябрь 2010), 207-211-беттер.

5. Köktürk Harfli Yazıtları Okumada Halk Edebiyatı Eserlerinin Önemi (Kırgız Destanları Örneği İle), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 8 , sayı 2 (Июль 2011), s. 145-151-беттер

 6. Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine, Turkish Studies, 2011, Sayı                              3, 1581-1583-беттер

7. Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde  Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, sayı 1 (Mart 2012), 36-41-беттер

8. Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı, Dil Araştırmaları, Sayı 11 (Күз 2012), s. 57-66-беттер

9. Köni Mi, Küni Mi ya da Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarından E 6 Barık II  Yazıtının Kadına Ait Olduğu Meselesi Üzerine, Turkish Studies, Fall 2012, Sayı 7/4,  s. 3105-3112-беттер

10. Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırı yada Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarında Devlet ve İktidar Simgeleri, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim  Dergisi, sayı 4 (декабрь 2012), 11-19-беттер

11. Yenisey Bedelig (E 91) ve El-Bajı (E 68/1) Yazıtları Üzerinde Bazı Okuma ve                           Anlamlandırma Teklifleri, Altaistics and Turkology, Journal of The Turkic Academy, sayı 1 (9) 2013, 113-126-беттер.

12. Yeni Bulunan Köktürk Harfli Çiyin-Taş II Yazıtı: Yeni Bir Harf ya da Sonsuzluk Sembolü, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 10 , sayı 3 (Сентябрь 2013), 31-44-беттер

13. Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, sayı 2/4 (Декабрь  2013), 48-60-беттер

14. Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, sayı 3/1 (март 2014), 22-28-беттер

15. Kalbak-Taş XX (A 43) ve Kalbak-Taş XXI (A 44) Yazıtları ya da Eski Türklerde Okuryazarlık,   Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (51), 2014, s. 1-15-беттер

16. Kırgız Türkçesindeki Bazı Deyimleri Açıklama Eski Türkçenin Yeri ve Ara Arkaik Kelimeler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 37 (Жай, 2014), 91-96-беттер.

17. Yenisey Yazıtlarındaki Erkek Kişi Adlarında Geçen Kelimelere Göre Eski Türk Erkeği, Uluslararası TEKE Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, sayı 4/1 (2015), 25-38-беттер

Докладдар

1. Yenisey Yazıtlarında Geçen Kişi Adları ve "Er At" - "Oglan At" Sözcük Öbekleri, II. Büyük Türk Dili Kurultayı (Ihsan Doğramacıya Armağan, Bişkek  2007, 25-30 Eylül) Bildirileri, Ankara, 2007, 159-164-беттер.

2. Yenisey Yazıtlarındaki Acınma Ünlemleri, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Türk Dili Kurumu, Ankara 2008, 20-25 Ekim, 4405- 4415-беттер.

3. Kırgız Türkçesi Ağızlarında Köktürk Harfli Yazıtlara Ait Söz Varlığı, I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Türk Dili Kurumu, Afyon Karahisar, Türkiye, 18-20 Kasım, 2009, I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Editörler: Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz, Yard. Doç. Dr. Metin Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Özgür Ay), Afyonkarahisar, 2010, 281-296-беттер.

4. Hemçik-Çırgaakı Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri, Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) Sempozyumu From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010) 3-5 Aralık 2010, İstanbul / 3th-5th December 2010 (Editörler: Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Prof. Dr. Peter Zieme, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Doç. Dr. Erhan Aydın), İstanbul 2011, 379-396-беттер.

5. Son Keşifler Işığında Kırgızistan’da Eski Türk Yazıtları Araştırmalarının  Perspektifleri ve Köktürk Harfli Bir İnanç Formülü, (Prof. Dr. Kadıralı Konkobaev ile birlikte), Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) Sempozyumu From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010) 3-5  Aralık 2010, İstanbul / 3th-5th December 2010 (Editörler: Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Prof. Dr. Peter Zieme, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Doç. Dr. Erhan Aydın), İstanbul 2011, 301-308-беттер.

6. Енисей жазма эстеликтеринде мамлекет, ата-мекен жана патриоттуулук             (тилдик каражаттардын негизинде), Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз             улуттук университетинин жарчысы (Улуу Кыргыз Кагандыгынын                                         түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз кагандыгы түрк  цивилизациясынын алкагында: кыргызтаануу маселелери” аттуу эл аралык илимий конференциянын материалдары (2012-жылдын 15-16-ноябры)), 2-бөлүм, Бишкек 2013, 193-200-беттер.

7. Енисей кыргыз каганатында бийлик жана мамлекет атрибуттары,   Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз каганатынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык илимий жыйындын (2013-жылдын 15-16-ноябры) баяндамалары, Бишкек 2014, 177-181-беттер.

8. Енисей жазма эстеликтеринде мамлекеттүүлүктү чагылдырган тилдик каражаттар, I Эл аралык “Түрк элдеринин мамлекет башкаруу салты” конгресси, 3-4-апрель, 2014, Бишкек, 54-беттер.

9. Барс Бек кагандын толук ысымы Элиг Бөрт Опа Барс адам атындагы бөрт (trwb) сөзүнүн окулушу жана түшүндүрмөсү, “Кыргыз жана карахандар каганаттары: көөнөрбөс издер” аттуу III эл аралык  илимий-тажрыйбалык жыйындын (2014-жылдын 18-21-сентябры) баяндамалары, 346-349-беттер.

10. Kırgız Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Unsurlar, “OĞUZLAR: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri” 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (21-23 Mayıs 2014) Bildirileri  (Editörler: Tufan Gündüz, Mikail Cengiz), Ankara, 2015, 465-470-беттер.

Китеп жана китеп бөлүмдөрү

1. Сөз сырлары: тарыхый лексикологияга кириш, КТМУ, Бишкек, 2010, 126 бет.

2. Енисей жазма эстеликтери I: лексикасы жана тексттер, КТМУ жана Кыргыз улуттук илимдер академиясы Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Бишкек, 2011, 724 бет.

3. Kara Bol- Birleşik Fiilinin Anlamı Üzerine Ya Da Eski Türklerde Yetişkin Olmak, Bengü Belek, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı (Редактор: Бүлент Гүл), 2013, 451-455-беттер.

4. Köpçegen (A 49) Yazıtı, Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı, (Редакторлор: Бүлент Гүл, Хатиже Ширин Усер), 2013, 607-612-беттер.

5. Altay Cumhuriyetinde Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı (A 91 Tumşuk-Kobı Yazıtı), Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı, (Редакторлор: Бүлент Гүл, Хатиже Ширин Усер), 2013, 409-412-беттер.