Аты Док. Негизбек ШАБДАНАЛИЕВ
Э-куржун negizbek.sabdanaliyev@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-103
Телефону 00996 312 49 27 63 (961)
Сабактар

TUR-115 : ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-309 : НЕГИЗГИ ТИЛ ПРАКТИКУМУ I (ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ ПРАКТИКУМУ (Түркология бөлүмү )

TUR-317 : ТҮРК ОНОМАСТИКАСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-302 : ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ (Түркология бөлүмү )

TUR-306 : НЕГИЗГИ ТИЛ (МОРФОЛОГИЯ II) (Түркология бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ III (ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ) (Түркология бөлүмү )

TUR-401 : АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ I (Түркология бөлүмү )

TUR-413 : ДИАЛЕКТОЛОГИЯ I (Түркология бөлүмү )

TUR-416 : ДИАЛЕКТОЛОГИЯ II (Түркология бөлүмү )

TUR-110 : ФОНОЛОГИЯ II (Түркология бөлүмү )

Резюме

Сабактары

 1. TUR-107 Тил илимине киришүү
 2. TUR-102 Негизги тил (Фонология II) 
 3. TUR-309 Негизги тил практикуму I (Жазуу жана оозеки практикум)
 4. TUR-317 Түрк ономастикасы
 5. TUR-302 Жалпы тил илими
 6. TUR-306 Негизги тил (Морфология II)
 7. YÖD-302 Курстук иш III (Жалпы тил илими)
 8. TUR-401 Азыркы түрк тилдери I
 9. TUR-413 Диалектология I
 10. TUR-410 Азыркы түрк тилдери II
 11. TUR-416 Диалектология II

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Түркология

2004

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

магистратура

Түркология

2007

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

докторантура (PhD)

Түркология

2015

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

 

Магистрдик диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

Енисей жазма эстеликтериндеги диалектилик өзгөчөлүктөр. Жетекчиси: Доц. Др. Кадыралы Конкобаев

Доктордук (PhD) диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

«Дивану лугат-ит-түрк» сөздүгү кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшүн изилдөө булагы (фонологиялык жана морфонологиялык изилдөө). Жетекчиси: Проф. Др. Кадыралы Конкобаев 

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

Кенж. илим. кызматкер.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Гуманитардык факультетинин Түркология бөлүмү

2010-2017

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Гуманитардык факультетинин Түркология бөлүмү

2017-

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Түркчө

5

5

5

Орусча

5

5

5

Англисче

  YDS: 63,75

   

Илимий иштери

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Altay Cumhuriyetinde Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı (A 91 Tumşuk-Kobı Yazıtı), Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı, (К. Конкобаев, Н. Усеев жана Б. Киндиков менен бирге) (Ред.: Бүлент Гүл, Хатиже Ширин Усер), 2013, 409-412-бб.
 2. Жети-Сууда жаңы табылган байыркы түрк жазма эстеликтери, (К. Конкобаев, Н. Усеев менен бирге), Turkology, 2013, 162-173-бб.
 3. Кыргыз тилиндеги байыркы созулма үндүүлөр, Кыргыз тили жана адабияты, 27, 2015, 89-93. ss.
 4. "Дивану лугат-ит-түрктүн" башка тилдерге котормолору, Кыргыз тили жана адабияты, 29, 2016, 67-70. ss.
 5. Yenisey Yazıtları'ndaki Ağız Özellikleri (Fonolojik ve Morfonolojik İnceleme), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2016, Sayı 42, s. 153-165. (tarandığı alan indeksleri: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM) Modern Language Association (MLA) ve Asos İndex).
 6. Апта күндөрү жана алардын аталыштары тууралуу, Тил, адабият жана искусство маселелери (Атайын чыгарылыш/КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун 90 жылдыгына арналат), Бишкек, 2018, 305-310-бб.

Эларалык илимий жыйындарда сунулган жана жарыяланган баяндамалар:

 1.  Новонайденная древнетюркская надпись из Республики Алтай (Надпись A-95. Бичикту-Боом XV), ІІ международный форум «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» (К. Конкобаев, Н. Усеев жана Б. Киндиков менен бирге), Усть-Каменогорск, 26-27-август 2013, Баяндамалар жыйнагы, 3-13-бб.
 2. "Дивану лугат-ит-түрктүн" кыргызча котормолору, VII Эл аралык жаш түркологдор симпозиуму, 28-30-апрель 2016, Бишкек.

 3. Kırgızcadaki Dini Terimler Üzerine, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Тезистер, 22-26-май 2017, Aнкара, 227-б.

  4. Türk Kültüründeki "Tepük" Oyunu ve Bunun Adlandırılış Varyantları, XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5-октябрь 2018, Aнкара, Тезистер.

  5. Türkiye'nin Kocaeli Bölgesi ve Kırgızistan'ın Bölgeleri Örneğinde Akrabalık Terimlerine Mukayeseli Bir Bakış, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri, Баяндамалар жыйнагы, III том, Koжаэли 2018, 1951-1955-бб. 

  6. Kutadgu Bilig’deki Atasözlerinin Kırgız Türkçesindeki Karşılıkları, Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 26-28-сентябрь 2019, Aнкара, Тезистер, 111-112-бб.

 

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Кыргыз тилиндеги байыркы созулма үндүүлөр, Кыргыз тили жана адабияты, 27, 2015, 89-93-бб.
 2. "Дивану лугат-ит-түрктүн" башка тилдерге котормолору, Кыргыз тили жана адабияты, 29, 2016, 67-70-бб.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. "Дивану лугат-ит-түрктүн" кыргызча котормолору. Махмуд Кашкари-Барсканинин “Дивану Лугати т-түрк” сөздүгүнүн 940 жылдыгына арналган Кыргыз жана Түрк каганаттырынын тарыхына жана маданиятына арналган V эл аралык  илимий-тажрыйбалык жыйындын (2017-жылдын 22-23-сентябры) баяндамалары, с. 109-114.

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, (Кадыралы Конкобаев, Нурдин Усеев менен бирге), Эл аралык түрк академиясы, Астана, 2015, 368 бет.

2.Атлас древнетюркских памятников Республики Алтай, (Кадыралы Конкобаев, Нурдин Усеев менен бирге), Эл аралык түрк академиясы, Астана, 2015, 368 бет.

Которгон китептери:

 1. С.А. Амерханова, Э.Б. Арапова, Н.П. Задорожная, Л.Б. Карагулова, И.А. Низовская. Формирование толерантности (Педагогика мира): Методическое пособие. Бишкек, 2013. (Орусчадан кыргызчага).

 

ДОЛБООРЛОР :

 1. Тоолуу Алтайдагы байыркы түрк руникалык жазма эстеликтерди эпиграфиялык жактан изилдөө. Эл аралык түрк академиясы, Астана, 2012. 2015-жылдын декабрь айында китеп болуп жарыяланган.
 2. Канададагы Плюрализмдин глобалдык борбору тарабынан жүргүзүлгөн “Кыргызстанда тарых жана тарыхый эс тутум” аттуу эл аралык долбоордо изилдөөчү (Май-декабрь 2016).
 3. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн “Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары түрк адабий сынында” аттуу долбоордо корректор (2017-жылы китеп болуп жарыяланган).
 4. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлүп жаткан “Мезгил, инсандар жана окуялар” аттуу оозеки тарых долбоорунда дешифровщик, корректор (Долбоор улантылууда).
 5. Проф. Др. Мехмет Айдындын жетекчилигинде жүргүзүлүп жаткан “Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты” аттуу долбоордо изилдөөчү (Долбоор улантылууда). 

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. 2011-жылдан бери Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Студент тандоо жана жайгаштыруу борборунун жумушчу тобунун мүчөсү