Аты Проф.док. Орхан Кемал Тавукчу
Э-куржун orhan.kemal@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-109
Телефону 00996 312 49 27 63 (966)
Сабактар

Резюме

                                           Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

l

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

2000

 

                                                   Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

l

Türkçe-Edebiyat Öğrt.

Evren Lisesi, Ankara

1991

Türkçe-Edebiyat Öğrt.

Şenkaya Lisesi, Erzurum

1992

Türkçe Öğrt.

Güzelova İlköğretim Okulu, Erzurum

1992

Arş. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

1992-2000

Dr. Arş. Gör.  

Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2000-2001

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2001-2003

Lecturer

Pusan University of Foreign Studies-G. Kore

2003-2004

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2003-2006

Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2006-2007

Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2007-2008

Doç. Dr.

Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2008-2010

Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi

2010-2011

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Rize Üniversitesi

2011-2012

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi, R. Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2012-

                                                  

                                                  İdari-Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

l

Yön. Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araş. Ens.

2006-2008

Bölüm Başkanı

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2010-2011

Dekan Yardımcısı

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

2010-2011

Dekan

Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012

Dekan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-2015

Senato üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2012-2015

Bölüm Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2015-

 
 
 

Илимий иштери

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Sevda Önal, Klâsik Türk Edebiyatı Kitap Bibliyografyası (1930-2003), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Ahmet Topal, Adni Recep Dede, Nahl-i Tecelli,, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Hasan Aktaş, Gubari'nin Yusuf u Züleyhası, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Elif Eraslan, Hasîrî-zâde Elif Efendi Divanı,(İnceleme-Metin)  Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Hatice Çelik, Bendî Mustafa Baba Dîvânı (inceleme-metin), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Danyal Sonuş, Âsafî Dal Mehmet Çelebi'nin Cezîre-i Mesnevisi (İnceleme-metin), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Ahmet Topal, Ahmedî (İshak Hocası), Vahdet-nâme-i Âlem-engîz,(İnceleme-Metin),  Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Koleksiyonunda Bulunan Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Projesi, 2005-2007

 

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu [UTBS] Düzenleme Kurulu Başkanlığı / TUBİTAK Projesi Proje Yürütücülüğü

 

Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu [UNKS] Düzenleme Kurulu Başkanlığı

 

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu Düzenleme Kurulu Eş Başkanlığı

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği  (2006-2008)

Atatürk Kült. Dil ve Tarih Yüksek Kur. Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği (2013-2016)

 

 

Yayınlar / Faaliyetler

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.1.  Tavukçu, Orhan Kemâl; “Yunus Şiirlerini Ayırt Etmeye Yönelik Bazı Tespitler”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, (Harvard Üniversitesi, 2004), 28/II (IV), 59-84.

 

1.2. _______________, “Türk Edebiyatında Firâk-nâme Adlı Eserler”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi / The Journal of Turkish Cultural Studies, (2004), 10, 89-122.

 

1.3. _______________, “Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle”, The International Journal of Central Asian Studies, (2005), 10, 181-195.

 

1.4. _______________, "Edebî  Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi", Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, Tunca Kortantamer Özel Sayısı-II, (Fall 2007), Vol. 2/4, 750-762.

 

1.5. _______________, “Klâsik Edebiyatta Hamse Geleneği ve Şeyyâd Hamza”, Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi Özel Sayısı, (Fall 2009), Vol. 4/7, 593-602.

 

1.6. _______________, “Türk Dili ve Kültürünün Ermeniler Üzerindeki Etkileri”, Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi Özel Sayısı, (Fall 2013), Vol. 8/13, 145-168.

 

2. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük

2.1. Misafir editör. Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi Özel Sayısı, (Fall 2009), Vol. 4/7

 

2.2. Misafir editör. Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, Turgut Karabey Özel Sayısı, (Fall 2013), Vol. 8/13

 

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

3.1. Tavukçu, Orhan Kemâl; “Bir İfade Biçimi Olarak Muvaşşah ve Klâsik Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri” Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, İstanbul, 13-15 Nisan 2005, [“Muvaşşah”, Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Picus Yay., İstanbul, 2008]

 

3.2. _______________, “Said Giray’ın Şiirinin Üslûp Özellikleri” II Uluslararası Türkoloji Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, Kırım / UKRAYNA, 2009, s. 210-219.

 

3.3. _______________, “  ‘Yunus Şiirleri’ni Ayırt Etmeye Yönelik Bazı Tespitler ve Yunus Emre’nin Bilinmeyen Şiirleri” II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 08-10 Ekim 2008, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

 

3.4. _______________,Necâtî Bey’in Şiirlerine Dair Bazı Dikkatler”, I.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, ‘Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına’ ” 15-17 Nisan 2009, Kocaeli.

 

3.5. _______________, “Ahmet Paşa’nın Gönül Murabbaının Etkisinde Yazılan Musammatlar”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007 -Bildiriler-, Erzurum, 2009, s. 1015-1021.

3.6. _______________, “Yunus Emre'nin Beşeri İlişkileri ve Bunun Yunus Şiirlerine Yansımaları”, Medeniyetimizin Şafağında Yunus Emre Sempozyumu (29-30 Nisan 2015), Aksaray (yayım aşamasında)

3.7. _______________, “Millî Edebiyatımızın Şafağında Yunus Emre”, Yunus’un Çağrısı [Sempozyumu] (15-16 Mayıs 2015), Ordu, 2015, s. 117-130.

 

3.8. _______________, “İslâm Öncesi Türk Edebiyatının Klasik Türk Edebiyatı’ndaki Yansımaları”, VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi (23-24 Ekim 2015), Türkistan / KAZAKİSTAN

 

3.9. 1. Milletlerarası Kafkas Türkologları Çalışma Toplantısı (28-29 Kasım 2015), İstanbul / TÜRKİYE

 

3.10. _______________, “Arap Harfli Türkçe Mezar Kitâbelerinin Üslûbu ve Tarihî Derinliği Üzerine (Rize Mezar Taşları Örneğinde)”, Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalıştayı, 27-30 Nisan 2016, Priştine / KOSOVA, (yayım aşamasında)

 

 

 

4. Yazılan uluslararası kitaplar

4.1. Tavukçu, Orhan Kemâl; Halîlî and his Fürkat-nâme (Introduction-Analysis-Critical edition-Facsimile) / Halîlî ve Fürkat-nâmesi (Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım), Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008]

 

5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

5.1. Tavukçu, Orhan Kemâl; "Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad’ın Tercih Edilme Sebepleri", Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], S. 14, Erzurum, (2000), s. 143-148.

5.2. _______________, “Yenişehirli Avni Bey’in Âb-nâme Adlı Eseri Üzerine”, AÜTAED, (2001), 16, Erzurum, 59-79

5.3. _______________, “14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri” AÜTAED, (2002), 19, Erzurum, 95-107

5.4. _______________, “Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmeler", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,Cilt 5, S. 10, (2007), s. 197-220.

5.5. _______________, “Türk Edebiyatında Ölüm Şiirlerinin Bazı Üslûp Özellikleri”, Motif Akademi, 2009/1-2, s. 59-73.

 

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

6.1. Tavukçu, Orhan Kemâl, Aziz Mahmud Hüdayi’nin Edebi Kişiliği”, Üsküdar Sempozyumu, Cilt I, 23-25 Mayıs 2003, İstanbul, 2004, s. 276-284.

 

6.2. _______________,Ferhad ile Şirin’in Erzurum’daki Makamı”, TÜBİTAK Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Programı-II, 19-30 Haziran 2006, Erzurum, 2006.

 

6.3. _______________,Süleyman Çelebi’ye Modern Bir Nazire: Bizim Mevlüt”, III. Türkoloji Günleri, 06-07 Kasım 2006, Erzurum.

 

6.4. _______________,Mazmuna Dair”, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

 

6.5. _______________, “Nâbî'nin Şiirlerinden Hareketle Tarikatlere Bakışı”, Şair Nâbî Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, Şanlıurfa.

 

6.7. _______________, “Yunus Emre Üzerine Yeni Dikkatler”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Saray Bosna, BOSNA HERSEK.

 

6.8. _______________, “Edeb Ya Hu: Üniversitelerde Klasik Türk Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri”, Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 

7. Diğer yayınlar:

7.1. Tavukçu, O. Kemâl, “Berlin Kraliyet Kütüphanesi’ndeki Yazma Bir Mecmuaya Dair”, Yedi İklim, 48, s. 68-69 (1994).

7.2. _______________, “Âşık Paşa’nın Bilinmeyen Bazı Gazelleri ve Bir Mesnevisi”, Yedi İklim, 62, s. 51-55 (1995).

    

8. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

8.1. Tavukçu, O. Kemâl, Bursalı Mehmed Tâhir, Müntehabât-ı Mesâri ve Ebyât, Atatürk Üniv., FEF yay., Erzurum 1997, 204+48 s.

8.2. _______________, Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvanı’nın Tenkidli Metni, Suna Yay., Erzurum, 2005.

9. Ansiklopedi Maddeleri

9.1. Tavukçu, O. Kemâl, “Sergüzeşt-nâme”, A, XXXVI, İstanbul, 2009, s. 559-560

9.2. _______________, “Şeyyad Hamza”, A, XXXIX, İstanbul, 2010, s. 104-105

 

10. Editörlükler

10.1. Turan Karataş – Orhan Kemal Tavukçu, Namık Kemal, Kült. ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 2011

10.2. Orhan Kemâl Tavukçu, Harid Fedai Armağanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yay., Rize, 2013.

 

 

11. Konferanslar

11.1. Tavukçu, O. Kemâl, “Dünyanın Ucundaki Ülke: Kore”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 19 Nisan 2005.

 

11.2. _______________, “Bir İfade Biçimi Olarak Muvaşşah ve Klâsik Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri”, Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi, 16 Mayıs 2005.

 

11.3. _______________, “Doğunun Efendi İnsanları”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi, 26 Mart 2006.

 

11.4. _______________, “Klasik Türk Edebiyatında Fuzuli”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Kulübü,  RTEÜ İİBF Konferans Salonu, 22 Mart 2012, Rize.

12. Paneller

12.1. Tavukçu, O. Kemâl, “Hangi Yunus?”, Yaşayan Manevi Miras: Yunus Emre, Namık Kemal Üniversitesi, 15 Mayıs 2013, Tekirdağ.

12.2. _______________, “Türk Edebiyatı’nda Şair Nâbî”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Kulübü, İsmail Kahraman Kültür Merkezi, 17 Aralık 2012, Rize.

12.3. _______________, “Mevlana’da İnsan ve Eğitim”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, RTEÜ Eğitim Fakültesi Konferansa Salonu, 12 Aralık 2012, Rize.

12.4. _______________, “Yunus Emre”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, RTEÜ Sosyal Tesisleri, 17 Aralık 2012, Rize.

12.5. _______________, “22. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı ve Karabağ Meselesi”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, RTEÜ İİBF Salonu, 21 Mart 2014, Rize.

12.6. _______________, “Klasik Türk Edebiyatı’nda Hz. Peygamber Sevgisi” , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28 Nisan 2015.