Карьера мүмкүнчүлүктөрү
Ветеринардык врачтын миссиясын бир гана айбандардын ден-соолугун коргоо менен чектеп коюу жаңылыштык.
Ветеринариянын адамдын ден-соолугуна түздөн-түз байланышы бар. Ошондуктан, адамдын жана айбандардын ден-соолугун айрым кароого болбойт. Адамдарды айбандардан же алардан алынган өндүрүмдөрдөн жугуучу оорулардан-ылаңдардан коргоо – ветеринардык врачтын эң негизги миссисясы. Мунун далили катары илимпоз-физиолог И.П.Павловдун (мындай ойду ветеринардык врач Евсеенко дагы бир аз башка айтылууда айткан) төмөндөгү учкул сөзүн келтирсек болот: “МЕДИЦИНАЛЫК ВРАЧ АДАМДЫ ДАРЫЛАЙТ, ВЕТЕРИНАРДЫК ВРАЧ АДАМЗАТТЫ ДАРЫЛАЙТ”. Бул сөз жөн эле жерден жаралган жок. Адамзаттын кылымдарды карыткан карт тарыхынан бери эле адамга эң маанилүү нерсе – бул азык-түлүк экендиги белгилүү. Кыскача айтканда, азык-түлүктүн жетишсиздиги, сапатсыздыгы жана толук баалуу эместиги адамзаттын кендирин кесип, жокчулуктун, ооруу-сыркоонун жана мамлекеттер аралык согуштардын себеби болуп келгендиги тарыхта ачык айкын эле айтылып келет.
Тынымсыз өсүүдө болгон калкты сапаттуу азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында, мал чарба тармагында заманбап илимий ыкмаларды колдонуу менен жаңы технологиялар иштелип чыгууда, айбандардын түрлөрү жана тукумдары өркүндөтүлүүдө. Ооруларды-ылаңдарды диагноздоодогу, дарылоодогу жана алдын алуудагы атайын ыкмалар жана техникалар дайыма өзгөрүүгө, өнүгүүгө жана өркүндөтүлүүгө дуушар болууда.
Ветеринария факультети, объектиси төмөндөгүлөр болгон адистерди даярдайт: бакма жана жапайы айбандар жана куштар, аарылар, суу айбандары, экзотикалык айбандар, азык-түлүк өндүрүү, окутуу-агартуу, иш өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, айбандардын ден-соолугун коргоо, ооруларды-ылаңдарды диагноздоо, дарылоо жана алдын алуу, адамдын ден-соолугунун коопсуздугу, азык-түлүктүн сапатынын сакталышын көзөмөлдөө, азык-түлүктү өндүрүүдө заманбап технологияларды колдонууну камсыз кылуу, айлана чөйрөнүн булгануусун алдын алуу.

Иш-аракет чөйрөсү:
“Ветеринария” адистиги боюнча жогорку билимдүү бүтүрүүчү төмөндөгү тармактарда-багыттарда иш жүргүзө алат: фермердик жана дыйкан чарбаларында, эт, сүт өндүрүүчү жана асыл тукум айбандарды өстүрүүчү өндүрүштүк комплекстерде, ар кандай акционердик коомдордо, коммерциялык жана орток ишканаларда, дарылоо-профилактикалык жана диагноздоочу мекемелерде, ветеринардык-санитардык көзөмөлгө байланышкан эл чарбасынын ар кандай тармактарында, ветеринардык башкармалыктарда.
Ветеринария факультетинин бүтүрүүчүсү ветеринардык медицинанын теориялык, клиникалык жана фундаменталдык багыттары боюнча илим-изилдөө ишкердүүлүгүн аркалай алат.
Ветеринария факультетинин Түркиядан келген бүтүрүүчүлөрү Түркиянын Айыл чарба жана айылдык аймактарды өнүктүрүү министирлигинде, борбордук жана аймактык ветеринардык мекемелерде, илим-изилдөө көзөмөлдүк лабораторияларында, аймактык лабораторияларда, эт-балык комбинаттарында, сүт өндүрүшүндө, атом энергия мекемелеринде, Түркиянын илим жана техника боюнча кеңешинде (ТУБИТАК), өндүрүш боюнча улуттук борбордо, мамлекеттик пландоодо, айбандардын ден-соолугу боюнча мамлекеттик мекемелерде, армиядагы азык-түлүктүн сапатын көзөмөлдөө кызматында, мал чарбасы боюнча жеке секторлордо, коомдук ден-соолук жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча бөлүмдөрдө иш жүргүзө алышат.

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенциясы:
- Мыкты жана сапаттуу билим,
- Коомчулук менен байланышуунун жогорку деңгээли,
- Жогорку мотивация, жамаатта иштеше билүү жөндөмдүүлүгү, профессиялык чөйрөдөгү ийкемдүүлүк,
- Аналитикалык өй жүгүртүү,
- Илим-билимге умтулуулук жана ачыктык,
- Чет телдерин мыкты билүү.