Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-391.02 Орус тили I (Фонетика жана морфология) Rusça I (Ses ve Şekil Bilgisi) 5 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Фонетика тууралуу жалпы маалымат. Алфавит. Тамга, тыбыш.
2. Апта Фонетикалык транскрипция. Үндүүлөрдүн классификациясы.
3. Апта Үнсүздөрдүн классификациясы. Үндүү жана үнсүз тыбыштардын өзгөчөлүктөрү.
4. Апта Үндүү жана үнсүз тыбыштардын позициялык өзгөрүү кубулуштары.
5. Апта Муун жана анын түрлөрү. Сөздү муундарга ажыратуу.
6. Апта Орус тилиндеги басым. Бышыктоочу көнүгүүлөр.
7. Апта Интонация жана анын түрлөрү. Бышыктоочу көнүгүүлөр.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Орус тилинин морфологиясы жана анын негизги түшүнүктөрү.
10. Апта Сөз түркүмдөрү. Орус тилиндеги сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүнүн негиздери.
11. Апта Зат атооч жана анын классификациясы. Морфологиялык талдоо жүргүзүү
12. Апта Сын атоочтор жана алардын маани, форма жагынан классификацияга бөлүнүшү. Морфологиялык талдоо жүргүзүү.
13. Апта Сан атоочтор жана алардын грамматикалык өзгөчөлүктөрү.
14. Апта Ат атоочтор жана алардын өзгөчөлүктөрү. Морфологиялык талдоо жүргүзүү.
15. Апта Этиш сөздөр жана алардын грамматикалык категориялары. Морфологиялык талдоо жүргүзүү. Кызматчы сөздөрдүн синтаксистик функциялары.
16. Апта Финал сынагы