Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-226 МАНАС ТААНУУ MANASŞİNASLIK 4 2 + 0 0 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 1. Манас” эпосунун тексттери: 1. Манас. Семетей. Сейтек (Курама вариант), Фр., 1958 – 61; 2. Манас (Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча), Фр., 1978; 3. Манас (Саякбай Каралаевдин варианты боюнча), Фр., 1984; 4. Ашым Жакыпбек. Теңири Манас, Б., 1995; Китеп
2 5. Манас. Семетей. Сейтек (Түзгөндөр Садыков Ж., Садыков К., Кыдырбаева Р), Б., 1999; 6. Манас (Түзгөн Б. Жакиев), Б., 2007; М. Байжиев. Сказание о Манасе, Б., 2008; Манас Семетей, Сейтек дастаны, Б., 2011. Китеп
3 2. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки, Фр., 1973 Китеп
4 3. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1972. Китеп
5 4. Айтматов Ч. Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу. Китепте: Манас, 1-том, Ф., 1978. Китеп
6 5. Айтматов Ч. Каралаев жөнүндө ой жүгүртүү. “Кыргызстан маданияты”, 1974, 19-декабрь Макала
7 6. Бакчиев Т. Введение в Манасоведение. Б., 2008. Китеп
8 7. Киргизский героческий эпос “Манас”: Сб. статей. М., 1961. Макала
9 8. Кыдырбаева Р.З. Эпос “Манас”: Генезис. Поэтика. Сказительство. Б., 1996. Китеп
10 9. “Манас” – героический эпос киргизского народа: Сб. статей. Ф., 1968. Китеп
11 10. “Манас”: Энциклопедия. 1-2-томдор. Б., 1995 Китеп
12 11. Молдобаев И.Б. Эпос “Манас” как источник изучения духовной культуры киргизского народа. Ф., 1989 Китеп
13 12. Мусаев С. Манас: Научно-популярный очерк. Б., 1991 Китеп
14 13. Энциклопедический феномен эпоса “Манас”: Сборник статей. Б., 1995. (Ч.Валиханов, В.Радлов, К.Рахматуллин, М.Ауэзов, А.Н.Бернштам, Б.М.Юнусалиев, А.Салиевдердин эмгектери). Макала
15 14. Болджурова И. С., Шерстюк И. А. Краткая история манасоведения, Б., 1998 Китеп
16 15. Судьба эпоса “Манас” после Октября, Б., 1995 Китеп
17 16. Байджиев М. В битве за истину, Б., 2001. Китеп