Аты Проф.док. Ибрахим Халил Сугозу
Э-куржун ihsugozu@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-403
Телефону +0996 312 49 27 63 (626)
Сабактар

EKN-102 : ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ II (Экономика бөлүмү )

YÖD-102 : ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Экономика бөлүмү )

İKT-553 : ТУРКИЯ ЭКОНОМИКАСЫ (Экономика бөлүмү )

EKN-404 : ТҮРКИЯ ЭКОНОМИКАСЫ (Финанс бөлүмү )

EKN-210 : МАКРОЭКОНОМИКА (Финанс бөлүмү )

İKT-553 : ТУРКИЯ ЭКОНОМИКАСЫ (Экономика бөлүмү )

İKT-602 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗ (Экономика бөлүмү )

EKN-215 : МИКРОЭКОНОМИКА (Финанс бөлүмү )

EKN-101 : ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ I (Экономика бөлүмү )

Резюме

EĞİTİM BİLGİLERİ

Okul / Kurum

Mezun Olduğu Okul / Kurum

Bölüm

Mezuniyet Yılı / Atanma Tarihi

Üniversite

Selçuk Üniversitesi

Kamu Yönetimi

1999

Master

Selçuk Üniversitesi

İktisat

2002

Doktora

Selçuk Üniversitesi

İktisat

2008

Doçent

Şırnak Üniversitesi

İktisat

2012

Profesör

Şırnak Üniversitesi

İktisat

2017

 

Илимий иштери

YAYINLAR

I. MAKALELER:

 

A. SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde

 

1. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ERDOĞAN SAVAŞ,POLAT EFDAL (2011).  Twin deficits in Turkey: An econometric application for the term of 1990-2009.  ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 3(4), 681-690. (Yayın No: 3673463) (SSCI Index)

2. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,MUCUK MEHMET (2011).  Sectoral energy consumption and economic growth nexus in Turkey.  ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 3(4), 441-448. (Yayın No: 3673465) (SSCI Index)

 

B. Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde

 

1. ALTAY CELİLE,SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2019).  İstihdam ve Savunma Harcamaları’nın GSYH Üzerindeki Etkisi:1991-2016 Türkiye Örneği.  International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 5(2), 258-270., Doi: 10.23929/javs.876 (Yayın No: 4985202)

2. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,YILDIRIM HÜSEYİN,AYDIN HALİL İBRAHİM (2014).  Vergi Adaleti Açısından Motorlu Taşıtlar Vergisinin Analizi.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 115-128. (Yayın No: 3673485)

3. AY AHMET,SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ERDOĞAN SAVAŞ (2014).  Türkiye’de Vergi Yükünün, Enflasyonun ve Vergi Affı Beklentisinin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama (1985-2012).  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 23-32. (Yayın No: 3673481)

4. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,YİYİT MEHMET (2010).  Borçlanmanın Enflasyona Etkisi Üzerine Teorik Yaklaşimlarin Temel Özellikleri.  Maliye Dergisi(158), 365-373. (Yayın No: 3673495)

5. AY AHMET,KÖSE NEZİR,SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2005).  Vergi Yükü Değişmelerinin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisinin Simetrikliği Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği (1968-2001).  İktisat İşletme ve Finans, 20(233), 52-61., Doi: 10.3848/iif.2005.233.6952 (Yayın No: 3673474)  

6. YAŞAR SEMA, SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2019).  Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Bağlamında AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 54-64. (Kontrol No: 5748920)

7. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, HÜSEYNİ İBRAHİM (2017).  Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Kırdan Kentegöç Üzerindeki Etkisi: 1986-2015 Dönemi Türkiye Örneği.  Turkish Studies, 12(31), 379-396., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12829 (Kontrol No: 3830340)

8. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, ERDOĞAN SAVAŞ,ULAŞAN ESRA (2017).  The Impacts Of Interest Expenditure On Income Distribution and An Application On The Factors Distorting Income Distribution: An Empirical Analysis For Turkey.  Journal of Turkish Studies, 12(12), 231-250., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11777 (Kontrol No: 3673477)

9. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2017).  İslam Ekonomisi ve Adil Ekonomik Düzen.  Journal of Turkish Studies, 12(8), 185-210., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11651 (Kontrol No: 3673478)

 

II. TEBLİĞLER:

 

A. Uluslararası kongrelerde sözlü olarak sunulan ve tam metni/özeti yayımlanan

 

1. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,PEKER AYŞE ESRA,EREN ESRA GÖZDE (2019).  Testing Unemployment Hysteria For Women And Men In Turkey: Stationarity Approach With Fourier Function. International Asian Congress On Contemporary Scıences - II, 1(1), 280-289. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5752758)

2. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2019).  Kırsal Kentsel Nüfus, Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Cumhuriyetten Günümüze Göçü Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar ve Uygulamalar.  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 1(1), 62-71. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5466256)

3. GÜRBÜZ BERİVAN,SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2019).  Türkiye’de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları:Van Büyükşehir Belediyesi.  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 1(1), 1323-1341. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5748893)

4. ZARARSIZ YASİN,SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2019).  İslam Ekonomisi Perspektifinde Adil Ekonomik Düzenin Vergilendirme Esasları.  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 1(1), 1116-1134. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5466329)

5. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2018).  Kapitalist Sistemin İslami Finans Kurumları Olan Katılım Bankacılığının İslam Ekonomisindeki Yeri.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS, 1(1), 332 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4264543)

6. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,HÜSEYNİ İBRAHİM (2018).  Türkiye’nin Almanya’ya İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Analiz.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS, 1(1), 337-337. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5398988)

7. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2017).  Tarımsal Destekleme Politikaları ve İç Göç İlişkisi.  1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3834585)

8. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2017).  İslam Ekonomisi ve Adil Ekonomik Düzen.  3. Uluslararasi Milli Görüş Sempozyumu: Erbakan ve Yeni Bir Dünya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676128)

9. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ATAY POLAT MELİKE (2011).  Bölgesel Kalkınmada Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü ve Bir Karşılaştırma.  Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3834636)

10. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,POLAT EFDAL (2011).  Şırnak İlçelerinin Ekonomik Yapılarının Karşılaştırılması: İdil İlçe Örneği.  Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu, 417-432. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676121)

11. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ATAY POLAT MELİKE (2010).  Sınır Kapılarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomisi Üzerine Etkileri Kapsamında Habur Sınır Kapısı.  Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 59-67. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676115)

12. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ATAY POLAT MELİKE (2010).  Şırnak İli ve Çevresinin Gelişmesinde Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) Muhtemel Etkileri.  Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 183192. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676117)

13. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,POLAT EFDAL,SOLAK BİLAL (2010).  Türkiye’de Kredi Kartlarının Yaygınlaşmasının Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri.  8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, “Türk Dünyasında Muhtemel İşbirliği Alanları”, 591-600. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676113)

14. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,YİYİT MEHMET (2010).  Doğal Kaynakların Kullanılabilirliği: Şırnak ve Çevresinin Doğal Zenginlik Kaynakları ve Bölge Ekonomisine Etkisi.  Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 1055-1066. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676095)

15. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ATAY POLAT MELİKE (2010).  Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Kapsamında Habur Sınır Kapısı.  Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 1043-1054. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676087)

16. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ATAY POLAT MELİKE (2010).  Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği.  Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi – II, “Küresel Kriz Sonrasi İktisat Politikaları (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676111)

 

B. Ulusal kongrelerde sözlü olarak sunulan ve tam metni/özeti yayımlanan

 

1. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL (2016).  Erbakan’ın Adil Ekonomik Düzen Düşüncesi ve Refahyol Hükümeti Uygulamaları.  Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, 399-428. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676124)

2. SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, ATAY POLAT MELİKE (2011).  Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde Yerel Yönetimler.  Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi, 395-406. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676151)

3. ALTINOK SERDAR, SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, ÇETİNKAYA MURAT (2003).  Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri.  inet-tr’03 9. Türkiye de Internet Konferansı Türkiye’yi İnternet’e Taşıyalım (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676066)

4. ALTINOK SERDAR, SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, ÇETİNKAYA MURAT (2003).  E-Ticaret ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri.  Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3676078)

 

III. KİTAPLAR / METİN YAZARLIĞI:

 

A. Alanında ulusal yayınevlerinde basılan kitap

 

 1. İNTERNET TEKNOLOJİSİ VE ELEKTRONİK TİCARET (2011)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,DEMİR SAİT, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, ISBN:9786055426781, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673416)
 2. DEVLET BORÇLARI IMF-DÜNYA BANKASI VE TÜRKİYE (2010)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 362, ISBN:9786053953838, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673397)
 3. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE TÜRKİYE (2010)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,  NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:9786053953524, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3273090)
 4. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE TEMEL YAZILIMLAR (2010)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,DEMİR RAMAZAN,KAPLAN MUSA,DONUK KENAN,ESMERAY FUAT,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 233, ISBN:9786053954057, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673423)

 

B. Alanında ulusal yayınevlerinde basılan kitap bölümü

 

 1. TÜRKİYE’DE DEVLET POLİTİKALARI, Bölüm adı:(TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI) (2018)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Editör:Işıl Arpacı, Osman Ağır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 627, ISBN:978-605-7928-60-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 2. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, Bölüm adı:(ELEKTRONİK TİCARET) (2012)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Editör:İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 504, ISBN:9786051332147, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673430)
 3. KÜRESEL EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ, Bölüm adı:(KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE BORÇ KRİZİ) (2011)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,ÇETİNKAYA MURAT,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Editör:MURAT ÇETİNKAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:9786055426439, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673435)
 4. PROF. DR. HALİL SEYİDOĞLU’NA ARMAĞAN FİNANSAL KRİZ YAZILARI, Bölüm adı:(SON BORÇ KRİZİ VE TÜRKİYE NİN BORÇLULUK DURUMU) (2010)., SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,  NOBEL YAYIN DAĞITIM, Editör:İRFAN KALAYCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 535, ISBN:9786053954507, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3673442)
 5. TÜRKİYE EKONOMİSİ (2020), Bölüm adı: (İÇ VE DIŞ BORÇLAR), Editör:İRFAN KALAYCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 886, ISBN:9786257263009, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

IV. DERGİ VE KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK (SON BEŞ YILDA):

 

A. Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde

 

 1. Journal of Turkish Studies (TR DİZİN), Dergi, Editörlük, 2017-2018
 2. Journal of Academic Value Studies (Uluslararası indeksler), Dergi, Editörlük, ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık, 2018-2019-2020

 

B. Alanında ulusal yayınevlerinde basılan kitaplarda

 

 1. Temel Bilgi Teknolojileri (2012), Kitap, Editör, Nobel Yayın Dağıtım

 

V. PATENTLER / TELİFLER:

 

A. Alanında ulusal kurumlarca tescillenmiş patent

 

          1.       Çevrimiçi haber ağı (2014), Patent No: TR201006041B

Patent Başvuru Sahipleri : Metin Medya ve Paz. Tic. Ltd. Şti,

Patent Buluş Sahipleri : İbrahim Halil Sugözü

 

VI. SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ:

 

A. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede araştırmacı veya danışmanlık

 

 1. Türkiye’den Gelen Personelin ve Ailelerinin Karşılaşmış Oldukları Genel Sorunlar ve Uyum Araştırması:Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü:SOLAK BİLAL,Araştırmacı:KORKUT CEM,Araştırmacı:FAYDALI FATİH, Araştırmacı: YAMALTDİNOVA ADİLYA,Danışman:SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,Danışman:ORÇAN MUSTAFA, Araştırmacı: NACİMUDİNOVA SEYİL, Araştırmacı:ABDILDAYEV MURATALİ,  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, , 22/04/2019 - 27/12/2109 (ULUSLARARASI)

 

B. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede araştırmacı veya danışmanlık

 

 1. Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman:SARP ARİFE KEBİRE NİLGÜN,Proje Koordinatörü:ŞEKERCİ NEŞE,Proje Koordinatörü:GAMİŞ BEGÜM,Proje Koordinatörü:BAYRAK SEVCAN,Danışman:KONUK MUHSİN,Proje Koordinatörü:bayır elanur,Yürütücü: TURAN ZEYNEP, Danışman:yaşar nebiye, Danışman:shine edizer filiz, Proje Koordinatörü:BAYIR TALHA, Danışman: SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, , 10/08/2018 
 2. Şırnak Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali Topluluğu, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü:UĞURLU FERHAT,Proje Koordinatörü:BAYIR TALHA,Yürütücü:TURAN ZEYNEP,Proje Koordinatörü:UZUN ERKAN,Danışman:KONUK MUHSİN,Danışman:TARHAN KAŞİF NEVZAT,Danışman:SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,Danışman:ERKAN MEHMET EMİN, , 19/11/2018 - 19/02/2019 (ULUSAL)

 

VII. TEZ YÖNETİMİ:

 

A. Tamamlanan her yüksek lisans tezi danışmanlığı

 

1. Munis, Rauf, (2018). Kayıt Dışı Ekonomi: Ekonomik Etkileri ve Vergi Ahlakı Boyutu, Şırnak Üniversitesi>Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
2. Balta, Emin, (2019). Sosyal Yardımların Sosyo-Ekonomik Etkileri: Şırnak İli Örneği, Şırnak Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
3. Yakacı, Sedat, (2019). Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaretin Çevresel Etkilerinin Çevresel Kuznets Eğrisi Çerçevesinde Analizi, Şırnak Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
4. Artuç, Mehmet Fatih, (2019). Türkiye İle OECD Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi, Şırnak Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
5. İnanç, Hayati, (2019). Türkiye'de Enerji İthalatı İçerisinde Ham Petrol ve Doğalgaz'ın Dış Dengeye Etkisi:1996-2018 Dönemi, Şırnak Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
6. Akbaş, Mikail, (2019). Döviz Kuru Oynaklığı İle Büyüme İlişkisi:Türkiye Uygulaması, Şırnak Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı (YL) (Tezli)
7. Oğuz, Esra, (2020). Serbest Dış Ticaret Politikalarının Cari Denge Üzerindeki Etkisi, Şırnak Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (YL) (Tezli)
8. Dayanan, Uğur, (2020). Kamu Personellerinin Tüketici Karar Verme Tarzlarının Yaşam Tarzlarını Etkileme Düzeyinin İncelenmesi (Şırnak İli Örneği), Şırnak Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (YL) (Tezli)