Аркага
23 Апрель 2020

Devlet sinav sorular


«Педагогикалык - психологиялык көмөк кеңеш» программасынын  мамлекеттик сынак суроолору

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Devlet Sınav Soruları

 

1-Çağdaş eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemini açıklayınız. / Заманбап билим берүүдө психологиялык консультация кызматтарынын маанисин түшүндүргүлө

2-Öğrenci Kişilik Hizmetlerini açıklayarak, eğitimin diğer boyutlarıyla ilişkisini tartışınız. / Окуучуларга личносттук жардам кызматтарын түшүндүрүп, окутуу-тарбиялоонун башка жактары менен байланышын анализдегиле.

3-Rehberlik tanımlayıp, amacını açıklayınız./ Психологиялык кеӊеш-көмөктүн аныктамасын бергиле жана максатын түшүндүргүлө.

4-Rehberlik ilkelerini açıklayınız. / Психологиялык кеӊеш-көмөктүн принциптерин түшүндүргүлө.

5-Türkiye’de rehberlik hizmetlerinin gelişim sürecini açıklayınız. / Түркияда психологиялык кеӊеш- көмөк кызматтарынын өнүгүү процессин түшүндүргүлө.

6-Rehberlik alanının bugünkü gelişim aşamasına gelene kadar dünyada ortaya çıkan önemli gelişmeleri açıklayınız. / Психологиялык кеӊеш-көмөк тармагынын учурдагы өнүгүү баскычына келгенге чейин дүйнөдө болгон маанилүү өнүгүүлөрдү, өзгөрүүлөрдү түшүндүрүлө.

7-Psikolojik danışma–rehberlik ilişkisini açıklayınız./ Психологиялык консультациянын жана кеӊеш-көмөк байланышын түшүндүргүлө.

8-‘Kişisel Rehberlik’in tanımı, kapsamı ve niteliğini açıklayınız. / «Личностко жекече кеӊеш-көмөктүн» аныктамасы, мазмуну жана өзгөчөлүгүн түшүндүргүлө.  

9-Okul öncesi döneminde kişisel rehberlik çalışması olarak neler yapılabilir? / Мектепке чейинки мезгилде жекече кеӊеш-көмөк үчүн эмнелерди жасаса болот?

10-‘Eğitsel Rehberlik’in tanımı, kapsamı ve niteliğini açıklayınız. / «Билим берүүдѳ кеӊеш-көмөктүн» аныктамасы, мазмуну, ичине алган темалар жана өзгөчөлүгүн түшүндүрүлө.

11- İlkokul döneminde eğitsel rehberlik çalışması olarak neler yapılabilir? / Башталгыч класс мезгилинде билим берүү боюнча психологиялык кеӊеш-көмөк катары эмнелер жасалса болот?

12- Ortaokul döneminde eğitsel rehberlik çalışması olarak neler yapılabilir? / Орто мектептеги учурда окуучуларга билим берүү боюнча кеӊеш-көмөк кызматы катары эмнелер жасаса болот?

13-‘Mesleki Rehberlik’ in tanımı, kapsamı ve niteliğini açıklayınız. / «кесиптиик кеӊеш- көмөктүн» аныктамасы, мазмуну, өзгөчөлүгүн түшүндүргүлө.

14-Ortaokul döneminde mesleki rehberlik çalışması olarak neler yapılabilir? / Ортомектептин орто класстарында кесипке багыт берүү иштеринде эмнелерди жасаса болот?

15-Lise döneminde mesleki rehberlik çalışması olarak neler yapılabilir? / Лицейдеги учурда кесипке багыт берүү боюнча эмнелер жасалат?

16-Mesleki rehberlik yardımı verebilmek için bireyler hangi yönleriyle tanınmalıdır? / Кесиптик кеӊеш, багыт бере алуу үчүн окуучуларды кайсыл тараптан таануу керек?

17-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet Alanlarını (Servisler) açıklayınız. / Психологиялык кеӊеш-көмөк жана психологиялык консультация кызматтарынын ичине эмнелер кирет?

18-Bireyi tanımada dikkat edilmesi gereken hususları açıklayınız. / Личностту таанып билүүдө көӊүл бурулуусу керек болгон факторлорду түшүндүргүлө.

19-Bireyi hangi yönlerden tanımak gerekir? / Личностту кайсыл жактарынан таанып билүү зарыл?

20-Bireyi tanımada kullanılan test dışı tekniklerden ‘Sosyometri’  ve ‘Kimdir Bu’ tekniğini karşılaştırmalı olarak açıklayınız./ Личностту таанууда колдонулган тесттен тышкаркы техникалардан «социометрия» жана «ким экенин билип ал» техникаларын салыштырып түшүндүргүлө.

21-Okul Rehberlik Programı nasıl hazırlanır? / Мектептерде психологиялык кеӊеш-көмөк программалары, пландары кантип даярдалат?

22-Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklayınız. / Окуп үйрөнүүгө таасир тийгизген факторлорду баяндагыла.

23-Öğrenmede ceza ve pekiştirmenin etkisini karşılaştırarak açıklayınız. / Окуп-үйрөнүүдө жазалоо жана колдоо көрсөтүүнүн окуучуга таасирин салыштырып түшүндүргүлө.

24- Psikolojik danışma sürecinin basamakları hakkında bilgi veriniz. /Психологиялык кеӊеш процессинин баскычтары тууралуу маалымат бергиле.

25- Psikolojik danışman ve danışan arasındaki iletişim süreci hakkında bilgi veriniz./ Психолог консультантжана кеӊешүүчү арасындагы байланыш мамиле процесси тууралуу маалымат  бергиле.

26- Psikolojik danışma sürecinde, psikolojik danışmanın nasıl davranması gerektiği hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊеш процессинде психолог консультанттын кандай мамиле кылышы керектиги тууралуу айтып бергиле.

27- Psikolojik danışma sürecinde giriş aşaması hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊеш-көмөк процессине башталгыч этабында эмне кылуу керектигин түшүндүргүлө.

28- Davranışçı psikolojik danışma kuramı hakkında bilgi veriniz./ Бихевиористтик психологиялык кеӊеш теориясы тууралуу түшүндүргүлө.

29- Bilişsel psikolojik danışma kuramı hakkında bilgi veriniz. / Когнитивдик психологиялык кеӊеш теориясы тууралуу түшүндүргүлө.

30- Psikoanalitik psikolojik danışma kuramı hakkında bilgi veriniz. / Психоаналитикалык психологиялык кеӊеш теориялары тууралуу маалымат бергиле.

31- Psikolojik danışma sürecinde, Empati, Saydamlık, Koşulsuz Kabul ve Saygı hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊешүү процессинде эмпатия, ачыктык, шартсыз кабыл алуу жана сый мамиле тууралуу маалымат бергиле.

32- Psikolojik danışma sürecinde, Asgari düzeyde teşvik, Sözel katılım, Sözel tepkiler hakkında bilgi veriniz. /Психологиялык кеӊеш процессинде болушунча колдоо көрсөтүү, оозеки сүйлөп колдоо, оозеки реакциялар тууралуу  айтып бергиле.

33- Psikolojik danışma sürecinde, Duyguların yansıtılması, İçerik yansıtma, Sözel olarak yeniden ifade etme, Açıklayıcı tepkiler, Destekleyici tepkiler hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊеш процессинде сезимдердин чагылдырылышы, билдирилиши, мазмундун чагылдырылышы, оозеки түрдө кайрадан айтуу, түшүндүрүүчү реакциялар, колдоочу реакциялар тууралуу маалымат бергиле. 

34- Şimdi ve burada hakkında bilgi veriniz. / «Азыр» жана «бул жерде» принциби тууралуу түшүндүргүлө.

35- Anemnez nedir, neden gereklidir ve kısa anamnez alma hakkında bilgi veriniz. / Анамнез деген эмне? эмнеге керек, кыскача анамнез алууну түшүндүргүлө.

36- Psikolojik danışma sürecinde gizlilik hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊеш процессиндеги «купуялуулук- жашыруундук» принцибин түшүндүргүлө.

37- Psikolojik danışma sürecinde gönüllülük hakkında bilgi veriniz. / Психологиялык кеӊеш процессинде «өз каалоосу менен кеӊешүү» принцибин айтып бергиле.

38- Anksiyete hakkında bilgi veriniz. / Кайгылануу/ кейикчээлдик тууралуу маалымат бергиле.

39- Mental Retardasyon hakkında bilgi veriniz. / Менталдык ретардациянын (кем акылдык) өзгөчөлүгү эмнелер?

40- Çocuklarda  görülen davranış bozuklukları hakkında bilgi veriniz. / Балдарда байкалган девианттык жүрүш- туруштар тууралуу айтып бергиле.