Биздин окутуучулардын илимий кызыгуусун туудурган аймак өтө кеңири. Алар өз алдынча да изилдөө жүргүзүшөт, ар түрдүү изилдөө долбоорлоруна да катышышат. Бөлүмүбүздүн кызматкерлеринин илим изилдөө ишмердүүлүгү тууралуу тагыраак маалымат веб-баракчабыздын кызматкерлер бөлүмүндөгү  профиллерде берилген. Жалпысынан окутуучуларыбыз этнопедагогика, педагогикалык кадрларды даярдоо, салыштырмалуу педагогика, окуучунун билимин өлчөө жана баалоо, билим берүү программасы жана окуу планын даярдоо, билим берүүнүн бардык баскычтарында жана ар түрдүү тармактарда психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк багыттарында илимий-изилдөөчүлүк иш аркалап келишет.

 

Бөлүмдө жүргүзүлүп жаткан долбоорлор:

  1. Ortaöğretimde Uygulanan Uzaktan Öğretim Sürecı̇nde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi (Kırgızistan Örneği) // Орто билим берүүдө колдонулуп жаткан дистанттык окутуу процессиндеги көйгөйлөргө карата мугалимдердин көз-карашын жана мамилесин аныктоо (Кыргызстан мисалында) - KTMÜ, 2021 (долбоордун жетекчиси PhD, профессор Мехмет Ариф Өзербаш)
  2. Kırgızistan’da Eğitim Görmekte Olan Orta Okul Öğrencilerinin Problemlerinin Belirlenmesi // Кыргызстанда билим алып жаткан орто мектеп окуучуларынын көйгөйлөрүн аныктоо - KTMÜ, 2021 (долбоордун жетекчиси PhD, доцент Эркан Эфилти)

Бүтүрүлгөн долбоорлор:

  1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri // Служба психолого-педагогической консультации и помощи в Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк кызматтары – KTMÜ, 2016-2017 (долбоор жетекчиси PhD, доцент Йүжел ӨКСҮЗ)
  2. Eğlenerek Dil Öğreniyorum // Көңүл ачып тил үйрөнөм – KTMÜ, 2016 (долбоордун жетекчиси PhD, доцент Мурат ГӨКАЛП)
  3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri // Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттеринин баалуулук ориентирлери – KTMÜ, 2015 (долбоордун жетекчиси PhD, профессор Себахаттин БАЛЖЫ)
  4. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ÖSS Sonuçlarının Analizi // Кыргыз-Түрк «Манас»  университетине кирүү сынагынын натыйжаларынын анализи – KTMÜ, 2015 (долбоордун жетекчиси PhD, профессор Себахаттин БАЛЖЫ)
  5. Öğretim Elemanları Pedagojik Eğitim İhtiyacı Analizi (KTMÜ Örneği) // Окутуучулардын педагогикалык билим тармагындагы керектѳѳлѳрүнүн анализи  (KTMУ мисалында) (долбоордун жетекчиси п.и.д., проф. Акматали АЛИМБЕКОВ)