Аты Проф.док. Анварбек Мокеев
Э-куржун anvar.mokeev@manas.edu.kg
Кабинет REKB-
Телефону 54 19 37, 49 27 88 (1225)
Сабактар

TAR-143 : КЫРГЫЗСТАНДЫН БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-144 : КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ ) (Тарых бөлүмү )

Резюме

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Uzman

Tarıh

Kırgız Devlet Unıversıtesi

1971

Doktora

Farsça ve Türkçe Tarihi kaynakları araştırma Programı

SSCB Bılımler Akademısı’nın Lenıngrad Şarkıyat Enstıtüsü

1977

 

 

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Orta Asıyanın XVII-XVIII asırlardakı siyasi ve etnik tarihi. (Prof. Dr. Vadım Romodin’in danışmanlıgında).

Görevler:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Asistan

Kırgız Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü

1971-1974

Doktora ögrencisi

SSCB Bılımler Akademisi’nın Lenıngrad Şarkıyat Araştırma Enstıtüsü

1974-1977

Dr., Araştırma uzmanı

Kırgızistan Bilimler Akademisi’nin Tarih Araştırma Enstitüsü

1978-1983

Doç.Dr., Bölüm Başkan

Kırgız Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi. Eski Çag ve Orta Çag tarihi Bölümü.

1983-1992

Doç. Dr., Dekan

Bişkek Sosyal Bilimler Universitesi, Şarkiyat Fakültesi

1992-1993

Sözleşmeli misafir ögretim üyesi

Marmara Üniversitesi, Türkıyat Araştırma Enstitüsü

1993-1994

Müsteşar

Kırgızistan Ankara Büyükelçiligi

1994-1996

Elçi Müsteşar

Kırgızistan Tahran Büyükelçiligi

1996-1998

Doç.Dr., Rektor Yardımçısı

Kırgız Milli Üniversitesi

1998-2001

Doç.Dr.,Rektor Yardımçısı

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi

2001-2005

Misafir ögretim üyesi

Wisconsin Üniversitesi, Merkezi Asiya Araştırma Merkezi (Madıson ABD)

2005-2006

Doç. Dr.

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Tarih Bölümü

2006-2007

Prof.Dr.

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Tarih Bölümü

2007-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  1. Roza Abdıkulova «Arşiv Malzemelerine göre Orta Asya ve Osmanlı İmpatorluğu Arasındaki İlişkiler» B. 2006. (Doktora tezi)
  2. Mehmet Kıldıroğlu «IX yy. İkinci Yarısından XVI yy. Arasındaki Kırgız ve Kıpçakların Arasındaki Etnopolitik Münasabetler» B., 2007. (Doktora tezi)
  3. Zuhra Altımışova «1920-1930 yıllar Arasında Sovyet Dönemin Kırgızistan’da Kulaklar Sınıf olarak Yok Etme Siyaseti» (Doktora tezi)
  4. Aydın Idil «1920-yy. Orta Asya’daki Basmacılık Hareketleri Dönemindeki Enver Paşa’nın Rolü»
  5. Gülkayır Orozbayeva, “Kırgızistan’ın Güneyinde Yerleştirme ve Kolhozlaştırma Cereyanı (1920-1930 Yıllar Arası)” (Yüksek Lisans tezi)

Askerlik Durumu: Yaptı

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1). 2001-2005. KTÜ Manas ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türk Uygarlığı Araştırma projesi’Proje Başkan yardımçısı.

2). 2005-2006. ABD Dış İşleri Bakanlığınca Wıllıam Fulbrıght programı çerçevesınde Wisconsin (Medison) Üniversitesinde yürütülen ‘Kırgızistan’ın Klan Siyaseti (Geçmişi ve Bugünü)’ projesi.- Proje yürütüçüsü.

3). 2006-2008. Maltepe Ünıversitesi, KTÜ Manas ve TİKAnın ‘Sözlü tarih’ ortak projesi- Proje görevlisi.

4). 2008-2010. ABDnın Kristensen Vakfinin destegile Aygine Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ‘Kırgızistanın kutsal yerleri’ projesi.- Proje müşaviri.

İdari Görevler: KTMÜ Rektor Yardımçısı (2001-2005)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Central Evrasıan Studıes Society (2001-den itibaren)

Ödüller: Manas-1000 madaliyası (1995); Oş-3000 madalyası (2000); 2006. J. William Fulbright Sertifikası; 2006. Kırgız Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıgının Üstün Başarılar Belgesi. 2007. KTÜ Manas profesörlüğe yükselme takdir belgesi.

 

Илимий иштери

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Eine Silberne Schale Des 11. Jahrhunderts Aus Kyrgyzstan // Eurasia Antiqua, ISSN, 0949-0434, 1996 V.2.  2.

A2. Hokand hanlığına ait yeni bilgiler. //“Bir”( Hoca Ahmet Yesevi  Vakfi dergisi). −Istanbul, 1994.

A3. Note  sur les relations acade´miques entre le Kirghizstan et la Turquie // Central Asian Survey.− London, 2000. − V.19,  No:3-4/September 1.

A4. Роль суфийских шейхов в распространении исламской религии в Кыргызстане // Journal of Turkic Civilization Studies. − Bishkek, 2006. − #.2 (2006).

A5. Дуальная этнополитическая организация кыргызов на Тянь-Шане в XVI — середине XVIIIвв. // Тюркологический сборник. 2007-2008: История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. «Восточная литература». − Санкт-Петербург, 2009.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Tarih ve Manas // XII.  Tűrk Tarih Kongresi, Tűrk Tarih Kurumu, Basımevi.  Аnkara, 1999.

B2. Факты обращения в буддизм кыргызов Тянь-Шаня в XVII-XVIIIвв. //  Буддизм и христианство в культурном наследии Центральной Азии. Материалы международной конференции, Бишкек 3-5 октября 2002.

B3. Надпись на халате кокандского производства  первой половины XIXв. //  «Маяк Востока».− Ташкент, 2004.− №1.

B4. К вопросу  о преемственности политических традиции тяньшанских кыргызов с енисейскими кыргызами.// XXXXVII International Congress Asian and North African Studies(ICANAS).−  Москва,  2004.

B5. Мусульманская концепция истории кыргызского народа. //  International Confefernce on Islamic civilization in Central Asia. September 2007. − Astana, Kazakhstan. Abstracts.

B6. Современное состояние и некоторые задачи исследования проблемы происхождения кыргызского народа // Этносоциальные и этнокультурные процессы в Центральной Азии: История и современность. Материалы международной конференции, посвященной памяти ученого-этнографа Какен Мамбеталиевой. − Бишкек, 2010. − С.22-35.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1 К вопросу об этнических связях киргизов и карлуков // Кыргыз –Турк «Манас» университети, Коомдук илимдер журналы. − Бишкек, 2001. − №1.

D2. Новый источник по истории Кокандского ханства  // Диалог цивилизаций.  Взаимодействие культур, народов  в зоне Великого Шелкового пути / Бишкек 2004 / 2

D3. К вопросу о  происхождении родоплеменного объединения  Булгачи (Ичкилик). // Диалог цивилизаций. − Бишкек, 2005. − №1 (6).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Тюркоязычные письменные источники  ХVI-XVIII вв. о кыргызах и Кыргызстане. // Ош и Фергана в исторической перспективе. − Бишкек,  2000. – Вып.3.

E2. «Газал-и Абдуллабек» - XIX кылымдын экинчи жарымындагы  Кыргызстандын туштугундогу саясий жана этникалык тарыхы боюнча маанилуу булак // Кыргыз-Турк Манас университети, Коомдук илимдер журналы.−  Бишкек, 2002. −№2,

F. Diğer yayınlar:

F1. Материалы  по истории кыргызов и Кыргызстана. − Кыргызско-Турецкий Университет «Манас».  Центр исследования  Тюркской  цивилизации.−  Бишкек, 2001. −  Т. I. (Yayına hazırlayan ve Edıtör).

F2. Источниковедение Кыргызстана. С древности до конца XIX в.− Национальная Академия наук Кыргызской  Республики.  Институт истории.− Бишкек.«Илим», 2004.( S. Klyaştorny ve V.Ploskıhle bırlıkte yazılmış monografı).

F3. Материалы  по истории кыргызов и Кыргызстана.− Кыргызско-Турецкий Университет.  Центр исследования  Тюркской  цивилизации.−  Бишкек, 2003.− Т. II. (Yayına hazırlayan ve Edıtör).

G. Kitaplar

G1. История Киргизской ССР.− Бишкек, 1984.− Т.1.

G2. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане (Altaylarda ve Tanrı Daglarda Kırgızlar).− Bışkek, 2010.

H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

H.1. Çok sayıda makale var.

Yayınlanmamış Raporlar:

Seminerler/Konferanslar:

1.KTMÜ Edebıyat Fakültesinın Tarih konferanslar serisi.

2.AGİTin Bişkek Akademisindeki 2008-2010 yıllardakı gazeteçiler için düzenlenmış kısa sürelı programlardaki Merkezi Asıya Tarıhi konferansları.