Аты Проф.док. Бурул Сагынбаева
Э-куржун burul.saginbayeva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-406
Телефону 00996 312 49 27 63 (889)
Сабактар

TUR-115 : ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-517 : ЖОГ. ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУНУН ТЕОРИЯСЫ Ж-А МЕТОДИКАСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-518 : ТИЛ ИЛИМИНИН ТЕОРИЯСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-627 : ТҮРК ТИЛДЕРИНИН САЛЫШТЫРМАЛУУ ГРАММАТИКАСЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-628 : ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ МОРФОЛОГИЯСЫ (Түркология бөлүмү )

Резюме

      Аты-жөнү            : Бурул Сагынбаева

Илимий даражасы  : ф.и.д., профессор

Туулган датасы       : 03.02.1956

Эл. дареги                 : burul.saginbayeva@manas.edu.kg

Кабинети                   : IIBF-106

Телефону                   : 492753 (967)

Сабактары

 1. TUR-517 : Жогорку мектепте окутуунун теориясы жана методикасы (Түркология Бөлүмү )
 2. TUR-601 : Түрк диалектилеринин салыштырмалуу грамматикасы (Түркология Бөлүмү )

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Бакалавр

Кыргыз тили жана адабияты бөлүмү

1976

Ош мамлекеттик педагогикалык институту

Аспирантура

Азыркы түрк тилдери жана адабияттары

1996

Э. Арабаев атындагы КМПУ

Доктордук диссертация

Ч. Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту

2008

Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясы

 

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

 • «Түрк жана кыргыз тилдеринин салыштырма морфологиясынын негиздери» деген темада 10.02.20 – Тектештирме – тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча жазган кандидаттык диссертация, Бишкек, 1999. Илимий жетекчи: ф.и.д., проф. Ташболот Садыков

Доктордук диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

«Кыргыз жана түрк тилиндеги этиш сөз түркүмүнүн структура-функционалдык салыштырмасы» деген темада 10.02.06. – Түрк тилдери адистиги боюнча жазган доктордук диссертация, Бишкек, 2008.Консультант: ф.и.д., проф. Замира Дербишева

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

1983-1990

доц.м.а.

 

 

доц.др.

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2008-2021

проф.

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2021-

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК PhD ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ:

Кандидаттык диссертациялар PhD:

 1. Cazgül CAKAKOVA. “Кыргыз жана түрк тилдеринде жак маанисинин фунционалдык-семантикалык алкагы” KTMÜ Bişkek, 2019.
 2. Зарина Жалбиева. Байыркы уйгур тилинин чак категориясы (салыштырма-тарыхый багытта изилдөө) КТМУ, 2017.
 3. Дөөлөтбек Эшкенов. "Кыргыз макал- лакаптарынын негизинде улуттук менталитеттин тилде чагылдырылышы" КТМУ, 2015 .
 4. Ышын Билге Каган Селчук "Biçim-Sözdizimsel ve Anlambilimsel Açılardan Kırgız Türkçesinde Çatı" КТМУ, 2014.
 5. Осман Арыжан. "Akbar RISKULOV'un Şiirlerinin Üslup Açısından İncelenmesi" КТМУ, 2013.
 6. Фарук Өзтүрк "Divanü Lugat'it - Türk'ün Arap Sözlüğüne Göre İncelenmesi" КТМУ, 2010.
 7. Гүлбану Думан. "Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması" КТМУ, 2011.

Магистрдик иштер:

 1. Нурай Шарабидин к. Кыргыз телерадио алып баруучуларынын кеп маданияты. КТМУ Бишкек, 2021
 2. Azamat OMOROV  “Себеп, шарт маанидеги функционалдык-семантикалык алкактар” KTMÜ Bişkek, 2019. 
 3. Aykerim KUBATBEK “Жусуп Баласагындын «Кутадгу билигдеги» «тил» концептинин азыркы кыргыз тилиндеги эквиваленттүүлүгү”  KTMÜ Bişkek, 2019.
 4. Mustafa PEKGÖZ “Mevkufȃtî Muhammed Efendi’nin Tercüme-i Sadrü’ş Şeri’a Adlı Eseri (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım II: 222b-252b)” KTMÜ Bişkek, 2016. (Yüksek Lisans Tezi)
 5. Мирзат Султанмуратова “Кыргыз тилиндеги Кыргыз тилиндеги лакаптардын өзгөчөлүктөрү КТМУ, 2015.
 6. Бермет Досубекова “Кыргыз тилиндеги сылыктык маанисинин туюндурулушу” КТМУ, 2014.
 7. Толгонай Дунганова “Кыргыз тилиндеги сылыктык маанисинин туюндурулушу” КТМУ, 2014.
 8. Aksaamay OMURALİEVA “Кыргыз жана түрк тилиндеги элес этиштер КТМУ, 2013.
 9. Исмаил Шен “Türkiye Türkçesinde Isim Soylu Sözcüklere Belirlilik Ve Belirsizlik Anlamı Katan Unsurlar Üzerine Bir Çalışma” КТМУ, 2012.
 10. Gülsün Betül HAKAN “Türkçe Ve Kırgızcada «El» Sözcüğü Ile Ilgili Deyimlerin Karşılaştırılması” КТМУ,  2011.
 11. Зарина Жалбиева “Кыргыз жана түрк тилдериндеги э- кемтик этишинин колдонулуусу жана грамматикалык маанилери» КТМУ,  2011.
 12. Нургуль Айтбаева “Кыргыз жана түрк тилиндеги кичирейтүү, эркелетүү маанисиндеги сөздөр”  КТМУ, 2011.
 13. Айзада Тыныбекова “Кыргыз тилиндеги кыймылдык ымдоо-жаңсоолордун улуттук мүнөзү (Этнолингвистикалык изилдөө)” КТМУ, 2010.
 14. Режеп Юрүмез “Bübiyna Omürzakovna Oruzbayeva’nın Akademik Hayatı Ve Dilciliği” КТМУ, 2008.
 15. Анара Дүйшенбекова  “Азыркы кыргыз адабий тилинин бузулуусу” КТМУ,  2010.
 16. Мехмет Ялчынкая “Kırgız Türkçesi Ve Türkiye Türkçesinde Bir Hareketi Karşılayan Birleşik Fiiller” КТМУ,  2010.

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Орус тили

5

5

5

Түрк тили

5

5

5

 

Илимий иштери

 

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 1. Sagınbayeva B, Rakımbek uulu M. “Kırgızcada “Bar” Sözcüğünün İşlevsel-Semantik Özellikleri” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi · 92. sayı (Kış/2020) s. 135-162
 2.  

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  Кыргыз тилиндеги «той» концептинин улуттук мазмуну // Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Коомдук илимдер журналы 2020 Cilt 9 - Sayı 2 - 24 Nis 2020. 1168-1179-ss.

 2.  “Conceptual approach to studying of the Kyrgyz language” European Journal of Natural History № 1, 2019. 30-34. (RSCİ-İmp.Faktor-0,249)

 3. Sagınbayeva B, Sartbekova N, Tölökova E, Akcolova Z. “The Kyrgyz wordview  in the story by Ch. Aytmatov`s The white steamsheep” The Asian Internatıonal Journal of Lıfe Science.  Asya Life Siences Supplement 21/1: 359-367, 2019. (SCOPUS)

 4. Вербализация концепта “добро” в кыргызской языковой картине мира” Вестник КРСУ №1 том 18, 2018. 87-90 (RSCİ-İmp.Faktor-1,05)

 5. «Способы выражения семантического признака пола (рода) в кыргызском и турецком языках». // Проблемы современной науки и образования. hhtp://ipi1.ru/images/PDF/2017/84/sposoby-vyrazheniya-semanticheskogo.pdf. 78-82-стр.
 6. `Кыргыз дүйнө таанымында «Кымыз» концепти” Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №2, Бишкек, 2017, 198-202.

 7.  “Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» поэмасындагы тил концептине лингвомаданий талдоо” Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №1, Бишкек, 2017, 230-234.

 8.  “Кыргыз тилиндеги “эле” жардамчы этишинин көп функционалдуулугу” Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин жарчысы. ISSN : 1694-8025. № 2 (90). Бишкек 2017, 20-29.

 9. «Концепт аял (женщина) в киргизском миропонимании» // Мир человека в пространстве языка. Серия «Концептуальный и лингвальные миры» Сборник статей, Выпуск 13, Санкт-Петербург, 2017, 83-88-стр.
 10.  «Концепт жакшылык (добро) в кыргызском мировоззрении» // Мир человека в пространстве языка. Серия «Концептуальный и лингвальные миры» Сборник статей, Выпуск 12, Санкт-Петербург 2017, 129-137 -стр.
 11. «Kırgız Dilinde Beddua Kelimelerin Semantiği» // Bübüyna Oruzbayeva Armağanı. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2013. s.131-137.
 12.  Унутулуп бараткан улуттук мурастар «Кыргыз тилиндеги «Коштошуу» этикет бирдиктеринин улуттук өзгөчөлүктөрү». // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. http://pps.kaznu.kz/, Алматы, 2012. 317-323-бб.

 

Эларалык конференцияларда окулган жана абстракты жарыяланган докладдар:

 1. 1. Kutagdu Bilig’deki “Dilin Faydasi-Zarari” Kavraminin Günümüz Kirgizcasindaki Eş Değerliği // Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı. Bildiri Özetleri. Ankara, 26-28 Eylül 2019. 177-179-ss.

  2. Kırgız Türklerine Toy (Düğün) // Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi “Çin Seddi'nden Adriatik'e Geleceğe Bakış” Bildiri Özetleri. Türkiye. Burhaniye/Balıkesir. 05-08 Eylül 2018.

  3. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde İyilik ve Kötülük Kavramı // 4. Uluslararası Her Yıl Bir Türk Bilgi Şöleni Sempozyumu. Türkiye, Bursa, 27-28 Kasım, 2017.40-41-ss.

  4. «Kırgızcadaki ‘Ele’ Yardımcı Fiilinin İşlevselliği» // 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 22-26 Mayıs 2017. ss. 211-212.

  5.  « Dillerin Tipolojik Sınıflandırılması ve Özellikleri (Kırgız ve Türkiye Türkçesi örneklerinin temelinde) » // Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Türkiye, Denizli, 2012.

  6.   ‘Bağımsızlıktan Sonra Kırgızistan’da Türkolojinin Durumu ve Geleceği’. //   Uluslararası Türkoloji Çalıştayı Türkiye, İstanbul, 2012. 

  7.      Kırgız ve Osmanlı Türklerinde İslâm Dini ile ilgili Ortak Kelimeler Üzerine Bazı Düşünceler // Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu. 26-30 Temmuz 2010, Türkiye, Van. 95-96-ss.

  8.       Кыргыз аялдарынын коомдогу орду “Социолингвистикалык изилдөө” // Түрк дүйнөсүнүн социолиялык ассоциациясы когресси, Бишкек, 21-24-сентябрь, 2010. 156-157-бб.

  9.       Türkçe ve Kırgızcadaki Ortak Arapça ve Farsça Kelimeler // CİEPO ara sempozyumu: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asyadaki Kökleri. Bişkek, 20009. 60-s

  10.      Түрк тилдеринде сөздөрдү сөз түркүмдөргө бөлүштүрүү принциптери (Түрк жана кыргыз тилдери) // Эл аралык «Борбордук Азия жана ааламдашуу» конференциясы, Бишкек, 2009. 91-92-бб.

  11.      Түрк жана кыргыз тилдериндеги орток араб, фарси сөздөрү // «Азыркы Манастаануу: Көйгөйлөрү жана келечеги, Эл аралык илимий-практикалык конференция, Бишкек, 2009.

  12.   Кыргыз тилин чет элдиктерге окутуунун айрым маселелери // «Образование в ХХI веке ценност и перспективы», Эларалык илимий-практикалык конференциянын материалдары, Бишкек, Билим берүү институту, 2002. 17-21-бб.

   

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. «Кыргыз тилиндеги себеп маанисинин функционалдык-семантикалык алкагы» // Известие Вузов Кыргызстана, №2, Бишкек, 2019.  210-214-бб.
 2. Концепты "добро" и "зло" в повести Чынгыза Айтматова "Белый пароход" // Наука, Новые технологии и инновации Кыргызстана №1, Бишкек, 2018. 198-204-бб.
 3. «Вербализация концепта “добро” в кыргызской языковой картине мира» // Вестник КРСУ №1 том 18, 87-90-бб.
 4. «Кыргыз дүйнө таанымында «Кымыз» концепти» // Наука, Новые технологии и инновации Кыргызстана №2, Бишкек, 2017. 198-б.
 5.  «Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» поэмасындагы тил концептине лингвомаданий талдоо» // Наука, Новые технологии и инновации Кыргызстана №1, Бишкек, 2017. 230-234-бб.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. Кыргыз жана түрк тилиндеги этиштин төртүнчү чагы. // Академик Б. Орузбаеванын 95 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары. Бишкек, 27-февраль, 2020. 322-329-бб.
 2. «Кыргыз тилиндеги көп кетирилген каталардын типологиясы» // Мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тил маселелери, Республикалык илимий-практикалык конференция. 10-11-Март. Бишкек 2015. 311-328-бб.
 3. «Академик Б.Ө.Орузбаеванын эмгектери» // Республикалык илимий-практикалык конференция, «Билим берүү мекемелериндеги кыргыз тили, адабияты окуу китептери: абалы жана көйгөйлөрү». Бишкек, 2010
 4. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдөгү эки этап // Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания, Материалы межвузовской научно-практической конференции, вестник КУУ, Серия 7, 2010.
 5.  “Функционалдык грамматиканын табияты» // Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания, Материалы межвузовской научно-практической конференции, КУУнун жарчысы, Серия 6, 2009.
 6.  «Түрк жана кыргыз тилдериндеги предикаттык татаал формалар» // Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания, Материалы межвузовской научно-практической конференции, КУУнун жарчысы, Серия 6, 2008.
 7.  «Кыргыз тилин үйрөтүүдө «окуп түшүнүүнүн» мааниси» // Мамлекеттик тилди окутуунун маселелери жана экономика багытындагы жогорку окуу жайларында кыргыз тилинде окутууга өтүүнүн зарылчылыгы аттуу республикалык илимий-методикалык конференция. Бишкек 2004, 10-21-бб.
 8.  «Түрк жана кыргыз тилдериндеги айрым параллель курандылар» // Академик Б.Юнусалиевдин 90 жылдыгына арналган илимий конференциянын материалдары. Бишкек 2004. 35-41-бб.

Которгон макалалары:

 1.  
 2.  

Башка рецензиясыз макалалары:

 1.  «Кыргыз тилиндеги “эле” жардамчы этишинин көп функционалдуулугу» // Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин жарчысы. № 2 (90). Бишкек 2017 20-29-бб.
 2. «Концепт аял (женщина) в киргизском миропонимании» // Мир человека в пространстве языка. Серия «Концептуальный и лингвальные миры» Сборник статей, Выпуск 13, Санкт-Петербург, 2017, 83-88-стр.
 3. «Концепт жакшылык (добро) в кыргызском мировоззрении» // Мир человека в пространстве языка. Серия «Концептуальный и лингвальные миры» Сборник статей, Выпуск 12, Санкт-Петербург 2017, 129-137 -стр.
 4. Кыргыз тилиндеги  көп кетирилген каталардын типологиясы. // Кыргыз-түрк Манас университети коомдук илимдер журналы. Бишкек, 2015. 5-саны. 118-135-бб.
 5. "Бар" сөзүнүн функционалдык-семантикалык өзгөчөлүктөрү. //«Тил, адабият жана маданият журналы», Улуу Тоолор басмасы, Бишкек, 2014.
 6. «Kırgız Dilinde Beddua Kelimelerin Semantiği» // Bübüyna Oruzbayeva Armağanı. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2013. s.131-137.
 7. «Мустафа Кемал Ататүрк жана түрк тилин реформалоо тажрыйбасы» // Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун инновациялык технологиялары, илимий-методикалык журнал. №2 ISBN-1694-7118. Бишкек,  2013. 26-31-бб. 
 8. Унутулуп бараткан улуттук мурастар «Кыргыз тилиндеги «Коштошуу» этикет бирдиктеринин улуттук өзгөчөлүктөрү». // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. http://pps.kaznu.kz/, Алматы, 2012. 317-323-бб.
 9. «Кыргыз жана түрк тилиндеги буйрук маанисинин функционалдык-семантикалык алкагы».  // Ош мамлекеттик университетин жарчысы, №1 Ош, 2012. 139-144-бб.
 10. Кыргыз аялдарынын коомдо ээлеген ордунун тилде чагылдырылуусу // Кыргыз тили жана адабияты: Окутуунун инновациялык технологиялары. Илимий-методикалык журнал, Бишкек, № 1 – 2012, 15-24-бб.
 11.  “Кыргыз аялдарынын коомдогу орду”(Социолингвистикалык изилдөө) // Ош мамлекеттик университетин жарчысы, Ош, №1–2012. 98-107-бб.
 12. «Дивани лүгат ат түрктөгү» эр- нагыз жардамчы этишинин азыркы түрк тилдеринде колдонушунан» (түрк жана кыргыз тилдери) // «Махмуд Кашгари жана кыргыз маданияты» жыйнагы / Түз.: И.Абдувалиев, А.Акматалиев, Г.Орозова. Бишкек  2011. 24-45-бб.
 13. «Академик Б.Ө.Орузбаеванын эмгектери» // И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы, 2-чыгарылышы, Бишкек, 2010.
 14. «Функционалдык лингвистика багыты»  // Тил, адабият жана искусство маселелери, № 3 (8), 2009.
 15.  «Кыргыз тилиндеги лексикалык жана морфологиялык маанилерди үйрөтүүнүн ыкмалары » // БГУнун жарчысы, № 3 (12), Бишкек, 2008.
 16. «Түрк жана кыргыз тилдериндеги өткөн чактык предикаттык этиштин аналитикалык формалары» //Эл агартуу журналы 77438, 1-2-саны, 2007-ж.17-25-бб.
 17. «Түрк тил илиминде сөздөрдү сөз түркүмдөргө бөлүштүрүү маселеси» // КУУнун жарчысы, №1 (3) ISBN-16947-5328. 2006. 12-15-бб.
 18. «Эле // иди жардамчы этишинин татаал семантикасы » // КУУнун жарчысы, №1(3) ISBN-16947-5328. Бишкек 2006. 12-15-бб.
 19. «Түрк тилиндеги имек жардамчы этиши » // КУУнун жарчысы, №1(3) ISBN-16947-5328. Бишкек 2006. 15-20-бб.
 20. «Түркологиялык адабияттардагы жөндөлүш типтеринин парадигмасы (Түрк жана кыргыз тилдери) » // Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек  2006. 16-саны 101-109-бб.
 21. «Түрк жана Кыргыз тилдериндеги тууранды сөздөр» // «Соц. и гум. науки» журналы, ISSN-1026-9045. Бишкек, 2006.36-39-бб.
 22. «Түрк жана Кыргыз тилдериндеги сырдык сөздөр» // «Соц. и гум. науки» журналы, ISSN-1026-9045. Бишкек, 2006.82-84-бб.
 23. «Кыргыз жана түрк тилинин типологиялык ички мыйзамченемдиктери»  // БГУнун жарчысы, №2(6) ISBN -9967-410-59-0. Бишкек, 2006. 127-131-бб.
 24. «Сөз түркүмдөрүнүн тектештирме анализи»  // Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек, 2006. 15-саны, 154-167-бб.
 25. Түрк жана кыргыз тилдеринде таандык маанинин туюнтулушу // Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек, 2005. 14-саны, 39-51-бб.
 26. Кыргыз жана түрк тилиндеги сандык маанинин туюнтулушу // Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек, 2005. 18-саны, 85-94-бб.
 27. Кыргыз жана түрк тилиндеги кичирейтүү, эркелетүү маанисиндеги сөздөр, КУУнун жарчысы, 2005.
 28.  “Түрк жана кыргыз тилдериндеги көптүк сандын морфологиялык жол менен туюнтулушу” // Вестник, КГПИ БатМУ №3, 2005.34-40-бб.
 29. Трактовка грамматических проблем в Турецской лингвистике // «Коомдук илимдер журналы», Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек, 2004. 14-саны, 91-104-бб.
 30. Түрк жана кыргыз тилдеринде сан категориясы // «Формы и пути неперерывного педагогического образования в Киргизской Республике» Бишкек, Вестник, КМПУ №3(2), 2004. 304-307-бб.
 31. Түрк жана кыргыз тилдериндеги таандык категориясы // «Формы и пути неперерывного педагогического образования в Киргизской Республике» Бишкек, Вестник, КМПУ №3(2), 2004. 299-303-бб.
 32. Түрк жана Кыргыз тилдериндеги роддук белгилер // «Коомдук илимдер журналы», Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы №5 (35) Бишкек, 2003.34-39-бб.

Монографиялар:

1. Түрк тили, Бишкек, 1995.

2. Азыркы түрк тилдериндеги морфологиялык парадигматика, Бишкек, 2006.

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1. Кыргыз жана түрк тилиндеги этиштин функционалдык типологиясы. Кыргыз-түрк “Манас” университетинин басылмалары: 257. ISBN 978-9967-9144-6-9.  Бишкек 2019. 236-б.
 2. Кыргыз тилинин функционалдык грамматикасы. Бишкек 2017 (авторлош З. Дербишева) 
 3. Түрк жана кыргыз тилдеринин салыштырма морфологиясы / Türkçe-Kırgızca Karşılaştırmalı Morfoloji. Cагынбаева Б., Дербишева З. Кыргыз-түрк “Манас” университетинин басылмалары: 146. Бишкек, 2014. 267-б.
 4. «Кыргыз жана түрк тилдеринин салыштырма грамматикасынын негиздери», Авразия басмасы, Бишкек, 2010. 479-б.
 5. Азыркы түрк тилдериндеги морфологиялык парадигматика (түрк жана кыргыз тилдери). Бишкек 2006. 264-б.
 6. Кыргыз тили. Окуу китеби. Башталгыч. (“Манас” тил үйрөтүү топтому.) Бишкек, 2009. 233-б.
 7. Тил Башат. Мугалимдер китеби-4. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы,  Бишкек, 2006.
 8. Тил Башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Жогорку курс-3. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2006. 137-б.
 9. Тил Башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Орто курс-2. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган).  Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек  2006. 147-б.
 10. Тил Башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Башталгыч курс-1. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Бишкек, Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2006.
 11. Лингвистикалык терминдердин кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүгү. Аврация. Бишкек 2004.
 12. Тил Башат. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Жогорку курс. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2003.
 13. Тил Башат. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Орто курс. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2003. 129-б.
 14. Тил Башат. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Башталгыч курс. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2002. 137-б.
 15. Тил Башат. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Орто курс. (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Кыргыз- Түрк «Манас» университетинин басмасы, Бишкек 2002. 129-б.

 

КИТЕПТЕ БӨЛҮМ:

 1. "İbraim ABDUVALİYEV" Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları. Dilciler. 2. Cilt. Akçağ Yayınları. Ankara 2019. 755-758-ss.
 2. "Toktosun AİIRBAYEV"Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları. Dilciler. 2. Cilt. Akçağ Yayınları. Ankara 2019. 755-758-ss.
 3.  «Кутадгу Билигдеги» «Тил» концептинин азыркы кыргыз тилиндеги эквиваленттүүлүгү.  Жусуп Баласагын жана анын өлбөс-өчпөс эмгеги КУТАДГУ БИЛИГ. Бишкек 2016. 175-182-бб.
 4.   

Которгон китептери:

 1.   
 2.   

Китеп редакторлугу:

1. Карымшакова А.Т. Кыргыз тилиндеги бөлүкчөлөрдүн структурасы, семантикасы жана функциясы (Салыштырма планда). Бишкек 2019. 260-б.

2. Абдувалиев И. Устаттар. Бишкек 2018 166-б.

3. «Кыргызча-англисче, англисче-кыргызча сөздүк». Түзгөндөр: Т. Абдиев, Л.Сыдыкова. Бишкек, 2006. (376-б). 6.

4. «Түркчө-Кыргызча орток сөздөр сөздүгү». Түзгөндөр: Т.Абдиев, Р. Абдыкулова. Бишкек, 2008.

5. К. Кулалиева, А. Мамадиев «Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү» «ИМАК ОФСЕТ» басмаканасы, Бишкек, 2013. -206-бет.

 1.   

Сөздүк:

 1. «Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүк», Бишкек, 2015.
 2.  «Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча чөнтөк сөздүк», Бишкек, 2009.
 3. Б.Сагынбаева, М.Гүмүш, Э.Төлөкова, И.Шахин "Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча тематикалык сөздүк", Бишкек, 2007.
 4. Тунжер Гүленсой, Бурул Сагынбаева ‘Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi- Kırgız Türkçesi Sözlük’ «Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүк», Кайсери, 2004.
 5. Бүбүйна Орузбаева, Бурул Сагынбаева «Лингвистикалык терминдердин Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүгү», Бишкек, 2004.
 6. Бурул Сагынбаева «Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча» чөнтөк сөздүк, Измир, 2003.

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1.   
 2.  

Семинарлар:

 1.  «Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педагогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педагогикалык аспекттери» боюнча квалификацияны жогорулатуунун окутуу семинары. Январь. 2020. 
 2.  «Языковая политика и языковые процессы на постсоветском пространстве» РУДН, 17-22-апрель. Бишкек, 2017.
 3. XXVI Международная Летняя научная школа "Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования" Россия Санкт-Петербург. (23 июня-7 июля 2017.)

 

ТВ жана радиоберүүлөр:

 1.  
 2.  

 

(Башкача пункт аталыштары менен кошумчаларды жазса болот)

ДОЛБООРЛОР :

 1. Yusuf has Hacib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig’ 11.02.2016-31.08.2016
 2.   

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. Түркология бөлүмүнүн башчысынын м.а.
 2.  

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна караштуу диссертациялык кенештин мүчөсү
 2.   

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. 2017:  Türk Diline Üstün Hizmet Ödülü (TC Başkanlığı Özel Ödülü)
 2. 2007: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Эл агартуунун отличниги» төш белгиси
 3. 2006: Ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн
 4. 2006: КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия
 5. 1991: Элге билим берүү министрлигинин мактоо грамотасы (КРнын Элге билим берүү министрлиги)