Аты Проф.док. Чолпон Найманова
Э-куржун cholpon.naymanova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 27 63 (882)
Сабактар

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Англис тили жана адабияты программасы )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-203 : АНГЛИС ТИЛИНИН СЕМАНТИКАСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-204 : ДИСКУРС-АНАЛИЗ (КУРСТУК ИШ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-500 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-511 : ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-512 : СЕМИНАР (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-513 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-520 : КЕП КОММУНИКАЦИЯСЫНЫН ТЕОРИЯСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-529 : КӨРКӨМ ТЕКСТТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛОО (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-318 : АМЕРИКАЛЫК ИНДЕЕЦТЕРДИН АҢГЕМЕЛЕРИ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-319 : АМЕРИКАЛЫК ИНДЕЕЦТЕРДИН АўГЕМЕЛЕРИ I (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

Илимий даражасы  : филология илим. доктору, профессор

Эл. дареги                 : chnaiman@mai.ru

Кабинети                   : IIBF 223

Телефону                   : 0312492788 (699)

Сабактары

 1. IDE-203 АНГЛИС ТИЛИНИН СЕМААНТИКАСЫ (Батыш тилдер бөлүмү)
 2. IDE-204 ДИСКУРС-АНАЛИЗ (Батыш тилдер бөлүмү)
 3. IDE-522 КЕП КОММУНИКАЦИЯСЫНЫН ТЕОРИЯСЫ (Батыш тилдер бөлүмү)
 4. IDE-512 СЕМИНАР (Батыш тилдер бөлүмү)
 5. IDE-529 АДАБИЙ ТЕКСТТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛОО (Батыш тилдер бөлүмү)
 6. IDE-513 ИЛИМИЙ ИЗИЛДОО МЕТОДДОРУ  (Батыш тилдер бөлүмү)
 7. IDE-511 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА (Батыш тилдер бөлүмү)
 8. IDE-500 МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Батыш тилдер бөлүмү)
 9. BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I (Батыш тилдер бөлүмү)
 10. BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II  (Батыш тилдер бөлүмү)

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Жогорку билимдүү адис

Англис тили жана адабияты

 

1982

СССР 50 жылдык атындагы Кыргыз улуттук университети (Бишкек, Кыргызстан)

Филология илимдеринин кандидаты

тектештирме-тарыхый, типологилык жана салыштырма тил илими

1995

Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясы (Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек, Кыргызстан)

Филология илимдеринин доктору

 

Тил теориясы

 

2007

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик  университети

(Бишкек, Кыргызстан)

Казак Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясы (Абылай хан атындагы КазУМОиМЯ, Алматы, Казахстан) - Диссертацияны коргоо

Филология илимдеринин доктору

 

Тил теориясы

2008

Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясы (Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (нострификациялоо  Кыргызстанда) (Бишкек, Кыргызстан)

доцент

Тил билими

2005

Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясы (Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек, Кыргызстан)

профессор

Тил билими

2011

Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясы (И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек, Кыргызстан)

Дипломдук ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«5-класстар учун Старковдун окуу куралы боюнча көнүгүүлөр системасы», к.ф.н. Лидия Ширец.

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«Англис жана кыргыз тилдериндеги сын атоочторунун салыштырма изилдөөлөрү», ф.и.д, проф. Бекбалаев А. А. 

Доктордук диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси:

«Ар түрдүү системадагы тилдердеги валенттүүлүктүн жана айкаштыктын лингвистикалык статусу (англис, кыргыз жана орус тилдериндеги материалдан)» ф.и.д, проф. Бекбалаев А.

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

 |иш орду

жылы

окутуучу

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, англис тили кафедрасы (мурунку В.В Маяковский атындагы ККПИ), Бишкек, Кыргызстан

1982 - 1992

аспирант

 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

1992-1995

ага окутуучу, филология илимдеринин кандидаты

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

1995-1996

кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

1996-1999

кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

1999

докторант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

1999-2002

кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, англис тили кафедрасы, Бишкек, Кыргызстан

2002-2007

доцент, филология илимдеринин доктору

Кыргыз Түрк Манас университети, Гуманитардык факультети, Батыш тилдери бѳлүмү («Англис тил жана адабияты» программасы), Бишкек, Кыргызстан

2007-2008

бѳлум башчысы, филология илимдеринин доктору,  доцент

Кыргыз Турк Манас университети, Гуманитардык факультети, Батыш тилдери бѳлүмү («Англис тил жана адабияты» программасы), Бишкек, Кыргызстан

2008 – 2012

бѳлум башчысы, филология илимдеринин доктору,

профессор

Кыргыз Түрк Манас университети, Гуманитардык факультети, Батыш тилдери бѳлүмү («Англис тил жана адабияты» программасы), Бишкек, Кыргызстан

2012 – а.у.

 

ЖЕТЕКТЕГЕН КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

 1. Чыманова Ж. Ж. «Англис жана кыргыз  тилдериндеги кептик этиштердин структуралык-семантикалык өзгөчөлүктөрү», июль, 2009.
 2. Шекеева Ч. А. «Англис тилиндеги  “to get” этишинин структуралык- семантикалык анализи жана кыргыз тилинде дал келүүсү», 13 ноября, 2009.
 3. Кулубекова А. О. «Тектеш эмес тилдердеги маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык категорияларын типологиялык изилдөө (англис, орус жана кыргыз тилдериндеги грамматикалык элементтердин структуралык өз ара байланыштары жөнүндө), 20 марта, 2010.
 4. Жумабекова Н. М. «Англис и кыргыз тилдериндеги зоонимдик этиштик фразеологиялык бирдиктердин вариативдүүлүгү”, 28 август, 2010.
 5. Мукарапова А. К. «Англис жана кыргыз тилдериндеги мультипликативдүү этиштер», 28 август, 2010.
 6. Айдыралиева Г. “Кыргыз тилиндеги кызматчы сѳздѳрдүн семантика-валенттүүлүк салыштырылышы жана англис тилинде алардын функционалдык тѳп келиши”, 6 апрель, 2011.

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Англис тили

5

5

5

Орус тили

5

5

5

Түрк тили

4

4

4

Француз тили

4

4

4

 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Найманова Ч. К. К истории изучения членов предложения в языкознании. Вестник (Хабаршы) Казахского национального  университета им. Аль-Фараби, Серия филологическая № 1 (83), Алматы, 2005.
 2. Найманова Ч. К.  Синтагматический аспект частей речи и роль в нем валентности. Вестник (Хабаршы) Казахского национального  университета им. Аль-Фараби, Серия филологическая № 5 (87), Алматы, 2005.
 3. Найманова Ч. К. К вопросу об имени существительном  в системе частей речи (на материале английского, кыргызского и русского языков). Вестник (Хабаршы)  Казахского национального  университета им. Аль-Фараби, Серия филологическая № 6 (88), Алматы, 2005.
 4. Найманова Ч. К. К вопросу о валентности существительного на уровне предложения (на материале английского, кыргызского и русского языков). Вестник (Хабаршы)  Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, Серия «Филология» № 3 (12), Алматы, 2005.
 5. Найманова Ч. К. Теория  моделей предложения (на материале английского, кыргызского и русского языков). Вестник (Хабаршы) Карагандинского государственного университета им. Е А. Букетова, Серия  «Филология» № 3 (39), Алматы, 2005.
 6. Найманова Ч. К. К вопросу о левой валентности существительных (на материале английского, кыргызского и русского языков) Вестник (Хабаршы) Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, Серия «Филология» № 3, Павлодар, 2005.
 7. Найманова Ч. К. Единство знака и значения и проблема  понимания. Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая, Серия «Филологические науки», № 4 (14),  Алматы, 2005.
 8. Найманова Ч. К. К вопросу о грамматических и лексических особенностях английского глагола “to make”. Вестник (Хабаршы)  Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, Серия  «Филология» № 2 (7), Алматы, 2006.
 9. Найманова Ч. К. К вопросу о валентности глагола (на материале английского, кыргызского и русского языков). Известия НАН РК , Серия Филологическая № 1, Алматы, 2006.
 10. Найманова Ч. К. Проблема соотношения валентности слова как потенциальной возможности и сочетаемости, как ее реального проявления. Тiлтаным, Институт языкознания им. А. Байтурсынова, № 2 (22), апрель-май-июнь, Алматы, 2006.
 11. Найманова Ч. К. Реализация объектной валентности с герундием в качестве адъюнкта в английском языке и его соответствия в кыргызском и русском языках. Вестник (Хабаршы) Казахского национального  университета им. Аль-Фараби, Серия филологическая № 9 (108), Алматы, 2007.
 12. Найманова Ч. К. Symbolism in Ann Beattie’s “Snow” /Символизм в рассказе Энн Битти «Снег». Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» 2016. № 38 (80)  DOI: 10.20861/2304-2338-2016-80  Импакт-фактор РИНЦ: 2,13, с. 76-78.
 13. Найманова Ч. К., Тынчтыкбекова А. Seasonal Symbolism in Chingiz Aitmatov’s Jamila, Сборник статей. Этнос и лингвокультура. Выпуск 15. Санкт-Петербург, 2018, 128-133.
 14. Найманова Ч. К., Асель Канатбек кызы. Прецедентные феномены в произведениях Чингиза Айтматова, Сборник научных статей, выпуск 16 «Лингвокультурные аспекты концептуальных исследований». К 70-летнему юбилею доктора филологических наук, профессора Валентины Авраамовны Масловой, Санкт-Петербург, 2018, с. 198-203.
 15. Найманова Ч. К., Байжигитова А. The Interpretatıon of the Concept Of “Tıme” ın Kyrgyz Language Vıew of the World: Assocıatıve Experıment.  Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice https://www.bulletennauki.com.. 2020.

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. Найманова Ч. К. К вопросу о синтаксическом функционировании прилагательных /на мат. англ. и кырг. яз.,  Межд. научн. конф. по проблемам преподавания иностранных языков «Уровни языка и типологические приемы их описания», Бишкек, 1993.
 2. Найманова Ч. К. Arguments for the establishment of American Studies Courses at the Foreign Languages Faculty. Межд. научн. конф. «Женщина и образование», Бишкек,1996.
 3. Найманова Ч. К. Some ways in teaching Writing English.  Межд. научн. конф. МОиН  КР, КГПУ им. И. Арабаева, Фонд Сорос-Кыргызстан «Совершенствование форм и методов преподавания английского языка в условиях реформы образования». Бишкек, 12-13 декабря 1996.
 4. Найманова Ч. К. К вопросу о наречии в системе частей речи английского, кыргызского и русского языков.Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы образования на современном этапе», БГУ, Бишкек, 2002.
 5. Найманова Ч. К. К вопросу о категориальной системе существительного (на материале английского и кыргызского языков). Материалы международной конференции «Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы» к  50-летию КГПУ имени И. Арабаева, том 2, Бишкек,.2002.
 6. Найманова Ч. К. К вопросу о правой валентности существительного в субстантивных словосочетаниях (на материале английского, кыогызского и русского языков). Материалы Республиканской научно-практической конференции «Язык – Культура - Человек», Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, Алматы, 2004.
 7. Найманова Ч. К. Сопоставительный анализ ЛСГ глаголов «думать», «мыслить», “think” в английском и русском языках. Материалы IV научно-практической конференции «Мир языка», посвященной 85-летию со дня рождения д.ф.н., проф. М. М. Копыленко, Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, Алматы, 2005.
 8. Найманова Ч. К. К вопросу о критериях выделения словосочетания (на материале английского, кыргызского и русского языков). Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация содержания, технологий обучения и воспитания: мировой опыт и проблемы» № 18, часть I, Каракол, 2007
 9. Найманова Ч. К. Linguistic and Cultural Relationships in the Context of Globalization –Эл аралык «Боробордук Азия жана ааламдашуу» конференция, Кыргыз-Тірк «Манас» университети,  Бишкек, июль, 2009.
 10. Найманова Ч. К. Taboo as an aspect of cross-cultural communication, CIEPO Ара Симпозиуму Осмон Мезгилиндеги жана ага чейинки Тірк Маданиятынын Борбордук Азиядагы тамырлары, Кыргыз-Тірк «Манас» университети, Тірк цивилизациянын изилдјј борбору, Бишкек, 24-29 август, 2009.
 11. Найманова Ч. К. «К вопросу о теории фреймов в аспекте лингвистических исследований», III эл аралык илимий-практикалык конференция «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдерин изилдөө жана окутууда жаны информациялык технологияларын колдонуунун маселелери жана келечеги», Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, 28-29 апрель 2010.
 12. Найманова Ч. К. Comparative analysis of Nomadic Culture: Kyrgyz, Anatolian, and American Indians, International Symposium The CIEPO-19 Symposium, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 26-30 July, 2010.
 13. Найманова Ч. К. Валентность и уровни языка.  Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова «Инновационное развитие образования и науки: проблемы и перспективы», 11 -12 июня, Каракол, 2010.
 14. Найманова Ч. К. Teaching American Indian Trickster Stories. The 8th Annual American Studies Symposium in Central Asia “Ideas and approaches for teaching and learning American Studies”, Naryn. Kyrgyzstan, May 12-14, 2011, s. 137-143.
 15. Найманова Ч. К. Языковой и речевой аспекты комбинаторики Вестник (Жарчысы) Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова. Материалы международной научно-практической конфереции «Информационные технологии в образовании: состоянии, проблемы и перспективы», 1-2 июля 2011, с. 339-345.
 16. Найманова Ч. К. The Role of Syntax in Creating the Iceberg Effect in Hemingway’s Prose. IV International Conference “Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education”, Suleyman Demirel University, Almaty, Republic of Kazakhstan, 27-28 April, 2012, s. 48-52.
 17. Найманова Ч. К. Teaching American Indian Explanation Stories.  20th Anniversary of Kyrgyz-American Diplomatic Relations: Evolution and Current State of American Studies. The 9th Annual American Studeis Symposim in Central Asia, May 18-20, Bişkek, 2012, s. 177-180.
 18. Найманова Ч. К. Structural and Semantic Analysis of the Concept “Love” in English and Kyrgyz languages (based on Chingiz Aitmatov “Jamilya”).  International Congress «Chingiz Aitmatov and the Renaissance of Turkic Civilization»,  Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, May 24-25, 2012.
 19. Найманова Ч. К. Structural and Semantic Peculiarities of Vocatives in English and Kyrgyz Languages. Кыргыз – Түрк Манас университетинин Чет тилдер мектеби, Котормо бөлүмү тарабынан уюштурулуп жаткан “Котормо жана анын келечеги” аттуу IV Эл аралык симпозиуму. Бишкек, Кыргызстан, Ноябрь 8-9, 2012, s. 58.
 20. Найманова Ч. К. Роль валентности в парадигматических и синтагматических отношениях языковых единиц “Бир дүйнө - көп маданият” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция, Кыргызстан эл аралык университети, Жарчысы, № 2 (24), 29-30 апрель, 2013. Бишкек, Кыргызстан, 30-37 б.
 21. Найманова Ч. К. Teaching American-Indian Creation Stories. “The Future of American Studies in Central Asia”. 10th Annual Symposium, Royal Beach resort, Issyk-Kul, 17-19 Mayıs, 2013, с. 142-148.
 22. Найманова Ч. К. Авалентные глаголы в разносистемных языках (на материале английского, кыргызского и русского языков). Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного общества: экономика, политика, наука и образование», НГУ, Нарын, 24-25-май, 2013, с. 301-307.
 23. Найманова Ч. К. Language and Culture Interaction: A Case Study in Kyrgyzstan and the USA. Международный Симпозиум: «Язык, культура и общество на перекрестке цивилизаций», БГУ им. К. Карасаева и Университет Цукуба (евразийский фокус), МОиН КР, Посольство Японии в КР, 12-13 марта, 2014,  Бишкек, c. 112-114.
 24. Найманова Ч. К. Валентностные свойства служебных частей речи (на материале английского и кыргызского языков).  Материалы VI Международной научно-практической конференции «Культурные взаимосвязи: язык, литература, перевод и журналистика в контексте образования», 24-25 апреля 2014,  университете  им. Сулеймана Демиреля, Каскелен, Алматы, Республика Казахстан, с.131-136.
 25. Найманова Ч. К. Imagery in Ann Bettie’s “Snow”. The Eleventh Annual American Studies Symposium “The Diverse culture of the USA in interdisciplinary context”,  Bishkek, International University of Kyrgyzstan, May 2-3, 2014.
 26. Найманова Ч. К. Semiotic Approach to Literary Analysis (based on Hemingway’s story “Cat in the Rain”). The 1st International Symposium “Talking to the World of Semiotics: Signs, Stories, Signification”, International University of Kyrgyzstan, Institute of Foreign Languages in Collaboration with US Embassy in Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan, 21–25 May 2015.
 27. Найманова Ч. К., Айдыралиева Г. Валентностный семантико-синтаксический анализ кыргызских служебных имен ограниченно-горизонтального плана и х соответствия ванглийском языке. IV международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий в исследовании и развитии государственного, официального и иностранных языков», КГУСТА им. Н. Исанова, НАН КР, Национальная комиссия по государственному языку при Президенте КР, Бишкек, Кыргызстан, 2015.
 28. Найманова Ч. К. Semiotic Approach to Literary Analysis (based on O’Henry “The Last Leaf”). Second Symposium on Semiotics and Translation Studies:‘Intercultural communication on History, Culture and Semiotics’. International University of Kyrgyzstan, September 9, 2016.
 29. Найманова Ч. К. К вопросу о когнитивном подходе к дискурсу. I международный лингвистический симпозиум «Язык, культура, этнос», 17 апрель, 2017
 30. Найманова Ч. К., Тынчтыкбекова А. Т.  Persuasive Power  of  Deixis (based on the 45th US President,  Donald  J. Trump’s  Inaugural Speech). I международный лингвистический симпозиум «Язык, культура, этнос», 17 апрель, 2017
 31. Найманова Ч. К., Байжигитова А. The Interpretation of the Concept of “Success” in Kyrgyz and American View of the World: Associative Experiment, The 1st International Symposium Philosophical Heritage of the Turkic Peoples, 19-21 September 2018,  Bishkek, Kyrgyzstan.

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Найманова Ч. К. The role of  the context in determining the meaning of the word. Вестник (Жарчысы) Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, Серия 5 Гуманитарные науки, выпуск 4, Бишкек, 2005.
 2. Найманова Ч. К. Предложные глагольные словосочетания в английском языке и их соответствия в кыргызском и русском языках. Вестник (Жарчысы) Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, серия 1 Гуманитарные науки, выпуск 3, Бишкек, 2005.
 3. Найманова Ч. К. Структурно-семантический анализ глаголов с двойной объектной валентностью (на материале английского, кыргызского и русского языков). Вестник (Жарчысы) Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, серия 1 Гуманитарные науки, выпуск 3, Бишкек, 2005.
 4. Найманова Ч. К. Валентностные свойства английского глагола “to say” и его соответствия в кыргызском языке. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына , Серия «Гуманитарные науки», Серия 1, выпуск 3, Бишкек, 2005.
 5. Найманова Ч. К. Валентность и сочетаемость наречия в адвербиальных словосочетаниях (на материале английского, кыргызского и русского языков). Вестник Иссык-Кульского университета № 19, Каракол, 2007.
 6. Найманова Ч. К. Вариативность фразеологических единиц как прагматическая основа языкового развития языка (на материале английского и кыргызского языков) Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития кыргызско-китайских отношений», ККИ КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, 17 декабря 2010, с. 70-74.
 7. Найманова Ч. К., Айдыралиева Г. Семантика кыргызских служебных имен горизонтального плана и х английских функциональных соответствий. Вестник Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, выпуск 5 «Филологические науки», 2011
 8. Найманова Ч. К., Айдыралиева Г. О возможности семантического анализа кыргызских служебных имен и их функциональных соответствий в английском языке. Вестник  КГУ № 2 (22), 2012, с. 95-98.
 9. Найманова Ч. К. Средства когезии в английском языке. Вестник КГУ им. И. Арабаева, Филологические науки 10, Бишкек, Кыргызстан, Mart,  2013, с. 129-133.
 10. Найманова Ч. К. О сопоставлении основных критериев оценочности в метафорах в русском и немецком языках. Республиканский педагогический журнал “Бilim”. kz,  № 10 (22), октябрь, 2013. Республика Казахстан, с.15-18.
 11. Найманова Ч. К. Предвыборный дискурс как вид политического дискурса. Вестник КГУ им. И. Арабаева, Филологические науки , Бишкек, Кыргызстан,  2014, с. 115-117.
 12. Найманова Ч. К. Использование субституций в англоязычном дискурсе. Вестник КГУ им. И. Арабаева, Филологические науки , Бишкек, Кыргызстан,  2015.
 13. Найманова Ч. К., Калиева К. А. Поэзиядагы социалдык - маданий  маалыматтарга семиотикалык талдоо жүргүзүү. Известия вузов Кыргызстана», № 3, Бишкек, 2016, c. 190-192.
 14. Найманова Ч. К., Джумалиева Г. К. Прагмалингвистический аспект  интеррогативных предложений в английском языке. Известия вузов Кыргызстана», № 3, Бишкек, 2016, c. 198-200.
 15. Найманова Ч. К., Ибраимова М. Linguistic Identity of Margaret Thatcher as a political Leader of UK.Вестник Бишкекского государственного университета № 3 (41), pp. 96-100.
 16. Найманова Ч. К. Синтаксические особенности рекламного дискурса в английском и кыргызском языках, Вестник  Кыргызстана , № 2, 2017, с.132-137.
 17. Найманова Ч. К., Адисбекова Ж. Archetypal Analysis in Colleen Mccullough’s Novel  “The Thorn Birds”, Вестник  Кыргызстана , № 2, 2017, с.137-142
 18. Найманова Ч. К., Асель Канатбек кызы. Precedent Phenomena in American Presidential Discourse, Вестник  Кыргызстана , № 2, 2017, с.142 - 147.
 19. Найманова Ч. К. Vocatives in English and Kyrgyz Languages: Structure and semantics, Вестник ОшГУ, Специальный выпуск (1), 2018, с. 251-254.
 20. Найманова Ч. К., Байжигитова А. Interpretation of the Concept of Success in English and Kyrgyz View of the World (based on proverbs and sayings), Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 6, 2018. с. 178-181.
 21. Найманова Ч. К. Бактыбекова А. Personal Deixis in Theresa May’s speech, Известия Вузов Кыргызстана, № 3, 2018, с. 172-175.
 22. Найманова Ч. К. Discourse Analysis of Ernest Hemingway’s “A Day’s Wait”,  Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 6, 2018, с. 165-169.
 23. Найманова Ч. К., Тынчтыкбекова А. Spring as the representation of severities in Ernest Hemingway’s “A Farewell to Arms”, Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 10, 2018, с. 141-145.
 24. Найманова Ч. К., Асель Канатбек кызы. Allusion in O’Henry’s Stories, Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 10, 2018, с. 127-132.
 25. Найманова Ч.К., Нурзат Илияс кызы The Role of Lexical Cohesion in revealing Ernest Hemingway's Iceberg Style of Wrting. ука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 8, 2019, с. 234-237.
 26. Найманова Ч. К., Бактыбекова А.. Linguistic Identity of Theresa May as a Political Leader of Great Britain. Известия ВУЗов, № 8, 2019, с. 144-148.
 27. Найманова Ч. К., Байжигитова А. . Verbalization of the Concept of Time in English and Kyrgyz View of the World (based on proverbs and sayings). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 11, 2019.
 28. Найманова Ч. К. Асирдинова А. The Concept of «Freedom» ın the Englısh and Kyrgyz Lınguıstıc Pıcture of the World (Based on Proverbs and Sayıngs). Вестник МУК, № 2 (41), 2020, с.120-128.
 29. Найманова Ч. К., Аалыева К. The Concept of “Home” in Kyrgyz Linguistic Picture of the World. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 8, 2020, с. 212-215.
 30. Найманова Ч. К., Жолдошбекова Э. The Concept of «Mother» ın Kyrgyz and Englısh Lınguıstıc Pıcture of the World (Based on Proverbs and Sayıngs). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 8, 2020, с.230-233.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. Найманова Ч. К. Teaching American Indian Oral Literature (статья), American Symposium in Central Asia. American Studies: A Bridge to Mutual Communication Theory & Practice. The Sixth Annual American Studies Symposium in Central Asia, April 24-25, 2009, Osh State University, Kyrgyzstan, 2009.
 2. Найманова Ч. К. Дискурс как объект лингвистического исследования, Вестник (Жарчысы) Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания. (Жарчысы),  Материалы межвузовской научно-практической конференции, выпуск III, Бишкек, 2009.
 3. Найманова Ч. К. American Literature: Effect of an Iceberg in E. Hemingway’s Prose, American Symposium in Central Asia. Trends and Transformations in American Studies: How far have we come? What is the road ahead?. The Seventh  Annual American Studies Symposium in Central Asia May 28-29, 2010, Bishkek,  Humanities University, Kyrgyzstan, 2010.
 4. Найманова Ч. К. Структурно-семантический анализ английского глагола “to get”  во фразеосочетаниях и его соответствия в кыргызском языке. Вестник (Жарчысы) Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. «Медисциплинарность в преподавании языков». Материалы региональной научно-практической конференции, Бишкек, 2010, с. 191-196.
 5. Найманова Ч. К. О возможности валентностного анализа служебных частей речи. Вестник (Жарчысы) Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Материалы региональной научно-практической конференции «Многоязычие в поликультурном обществе», специальный выпуск, Бишкек, 2011, с. 163-168.
 6. Найманова Ч. К. К вопросу о трехактантном глаголе в разносистемных языках (на материале английского, кыргызского и русского языков).  Материалы научно-практической конференции “Лингвистика и лингвистические аспекты перевода ”,  БГУ  им. К. Карасаева, Вестник, № 1 (24), 26-март, 2013. Бишкек, Кыргызстан, 148-150 б.
 7. Найманова Ч. К. Использование субституций в англоязычном дискурсе. Материалы республиканской научно-практической конференции “Образование. Культура. Современность” БГУ им. К. Карасаева, 26 февраля 2014.

Которгон макалалары:

Kyrgyzstan-Turkey Manas University: archeological researches, Бишкек, 2010

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1. Найманова Ч. К. Валентность и сочетаемость частей речи в разносистемных языках (на материале английского, кыргызского и русского языков), монография, - Бишкек, 2004 – 182 с.
 2. Найманова Ч. К. Материалы к спецкурсу «Сопоставительная лингвистика: Критерии выделения частей речи в языкознании и их классификация (на материале английского, кыргызского и русского языков)», Бишкек, 2004 – 57 с.
 3. Naymanova Ch. K. Introduction to Literary studies, - Bishkek, 2010 - 70 с.

Китепте бөлүм:

 1. Найманова Ч. К., Байгабылова Г. А., Бакалова А. К. English Grammar Exercises, - Бишкек, 2004  – 98 с.
 2. Naymanova Ch. K., Kadırova Sh.K., Jumaliyeva G.K. Individual Style of an author (based on the short-stories by American writers E. Hemingway, O’ Henry), - Bishkek,  2009 - 122 р.
 3. Naymanova Ch. K., Jumaliyeva G.K. Literary Text Analysis, - Bishkek,  2009 - 133 р.
 4. Naymanova Ch. K., Kulubekova A. O., Cororyeva A. M.  True to Life Stories, - Osh, 2009 - 96 с.
 5. Naymanova Ch. K, Osmonova D. E. View of Great Britain, - Bishkek, 2010 - 198 с.
 6. Найманова Ч. К., Айдыралиева Г. МС. Семантика и валентность служебных имен кыргызского языка и их эквивалентов в английском языке, ААК «Алтын Принт» басмаканасы, Бишкек, 2019. - 175 с.
 7. Найманова Ч. К., Кулубекова А. Англис, кыргыз жана орус тилдериндеги маани берүүчү сѳз түркүмдѳрүнүн грамматикалык категориялары,  Монография, ААК «Алтын Принт» басмаканасы, Бишкек, 2019. - 186 с.
 8. Naymanova Ch. K., Kulubekova A. O. Communication and Information Development (Study Guide in English for Improving student’s reading  and speaking skills majoring in Telecommunications and Computer technologies), Учебное пособие. ААК «Алтын Принт» басмаканасы, Бишкек, 2019. - 143 с.
 9. Найманова Ч.К., Шекеева Ч А. Широкозначный английский глагол to get и его соответствия в кыргызском языке, ААК «Алтын Принт» басмаканасы, Бишкек, 2020. – 208 с. 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Семинарлар:

 1. "Taboo as an aspect of Cross-Cultural Communication (based on American Indian and Kyrgyz cultures)", 23 Октябрь, 2012    
 2. “Linguistic and Cultural Relationships in the Context of Globalization”, Ноябрь, 2013
 3. «Imagery in Ann Beattie’s Snow», 24 январь, 2018.

ДОЛБООРЛОР :

 1. Программасы, И. Арабаев атындагы КМУ,  1999 – эдвайзер (кенешчи)
 2. «Орто метептердеги англис тил мугалимдери үчүн квалификацияны жогорулатуу программасы» Азия ѳнктүрүү Банкы жана Баласагын атындагы КУУнун программасынын чегинде, 2002-2003 – жетекчи
 3. Мамлекеттик билим беруу стандартын иштеп чыгуу (‘Лингвистика’ 520500 -бакалавр) , БИМ КР, Жумушчу группасынын мучѳсү, 2004.
 4. Мамлекеттик билим беүү стандартын иштеп чыгуу (‘Лингвистика жана маданияттар ортосундагы байланыш 520501 - специальность) , БИМ КР, жумушчу группасынын мүчөсү, 2004.
 5. Кыргызстанды модернизациялоо спецификасы: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, илимий башкаруу жаатындагы долбоордун негизинде “Саясий маданият жана маданий саясат” долбоору, 2012-2013-окуу жылында.
 6. 2013-2014–окуу жылында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, илимий башкаруу жаатындагы долбоордун негизинде “Кыргызстандагы парламенттик маданиятты өнүктүрүү” долбоорунун үстүндө иштөө.
 7. Тил жана адабий терминдердин сөздүгүү (англ-кырг.), Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабият программасы), Кыргыз Түрк Манас университети, 2014-2015.
 8. Мамлекеттик билим берүү стандартын иштеп чыгуу (‘Лингвистика’ 531100 -бакалавр) , БИМ КР, жумушчу группасынын мүчѳсү, 2012, 2015.

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. Кафедра башчысы – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, англи тил кафедрасы, 1996-1999; 2002-2007
 2. Кафедра башчысы – И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, англис  тил кафедрасы, 1999
 3. Бөлүм башчысы – Кыргыз Түрк Манас университети, гуманитардык факультети, Батыш тилдер бөлүмү («Англис тили жана адабияты» программасы),  2008 – а.у.ч.

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1. Ж. Баласагын атындагы КУУ жана Б.Н. Ельцин атындагы КОСУ алдында уюшулган  10.09.385  диссертациалык кеңешинин мүчөсү. 2007 – 2015.
 2. Кыргыз Республикасындагы Фулбрайт ассоцияциясынын мүчөсү.
 3. И. Арабаев атындагы КМУ жана УИА КР, Тил жана адабият  институту алдында уюшулган Д 10.09.394 диссертациялык кеңешинин мүчөсү. 2010 – 2013.
 4. FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) аккредитациялык агентствосунун эксперти – 2017 февраль айынан баштап.
 5. EdNet аккредитациялык агентствосунун эксперти – 2019 баштап.
 6. И. Арабаев атындагы КМУ жана К. Карасаев БГУ алдында уюшулган Д 10.19.594 диссертациялык кеңешинин мүчөсү. 2019-2021.

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. Фулбрайт Программа (Fulbright), «Америка таануу (Америка адабиятты)», Вашингтон университети, Сиэтл ш., АКШ,  1997-1998 – изилдөөчүү.
 2. «КШАдагы жогорку билим» лекциясын өткөндүгү жөнүндөгү сертификаты, КР ИБМ, Бишкек, Кыргызстан, 9-декабрь, 1996.
 3. «Fostering Change: Curriculum, Program and Teacher Development» конференциясына катышкандыгы үчүн сертификат”, Бишкек, 28-30 апрель, 2003.
 4. «Communicative approach in teaching English» тренер сертификаты (Англис тилин окуутуудагы коммуникативдик мамиле), Борбордук Азиядагы Университет, Нарын ш., Кыргызстан, 15-17-октябрь, 2004.
 5. «Fostering change in teaching foreign languages» конференциясына катышкандыгы үчүн сертификат, Бишкек, Кыргызстан, 7 июнь, 2007.
 6. «American Studies in Kyrgyzstan: Challenges and Perspectives» симпозиумуна катышкандыгы үчүн сертификат, Бишкек, Кыргызстан, 18-19 апрель, 2008.
 7. “Translation Issues in Kyrgyzstan and its future” конференциясына катышкандыгы үчүн сертификат , Бишкек, 24-25 апрель, 2008.
 8. Мактоо Баракчасы, доктордук диссертацияны ийгиликтуу жакташуу учун, КТМУ, Бишкек, Кыргызстан, 2008.
 9. «American Studies in Central Asia: A Bridge to Mutual Communication Theory and Practice» симпозиумуна катышкандыгы үчүн сертификат, Ош, Кыргызстан, 24-25 апрель, 2009.
 10. Оозеки котормо мастер-класс боюнча сертификаты (проф. МГЛУ A.П. Чужакин), КТМУ, Бишкек, Кыргызстан, 14-15 апрель, 2010.
 11. «American Symposium in Central Asia. Trends and Transformations in American Studies: How far have we come? What is the road ahead?» симпозиумга катышкандыгы үчүн сертификат, Бишкек, Кыргызстан, 28-29-май, 2010.
 12. Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрилигинин Ардак Грамотасы, Бишкек, Кыргызстан, 2014.
 13. Кыргыз Республикасынын Билим Берүүнүн Мыкты Төш Белгиси, Бишкек, Кыргызстан, 2017