Аты Ага окутуучу док. Жылдыз Чыманова
Э-куржун cildiz.cimanova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-407
Телефону 00996 312 49 27 63 (892)
Сабактар

İDE-423 : НЕГИЗГИ ТИЛ V (АНГЛИСЧЕ ИШ ЖАЗУУЛАРЫ) (Англис тили жана адабияты программасы )

İDE-426 : НЕГИЗГИ ТИЛ VI (АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-510 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-514 : АЗЫРКЫ ГУМАН.ИЛИМДЕР СИСТЕМАСЫНДА ФИЛОЛОГИЯ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-515 : ЖОГ.МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕОРИЯСЫ Ж-А МЕТОДИКАСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-303 : АНГЛИС ТИЛИНИН СИНТАКСИСИ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-308 : АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ (КУРСТУК ИШ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-323 : АТАЙЫН МАКСАТТАР ҮЧҮН АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮ I (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

 

 

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

магистратура

Англис тили

2004

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

 

Аспирантура / филология илимдеринин кандидаты

(тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими)

2009

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

 

 

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу-стажер

Ж. Баласагын атындагы КУУ, англис тили кафедрасы

2004-2005

Окутуучу

Ж. Баласагын атындагы КУУ, англис тили кафедрасы

2005-2007

Ага окутуучу

Эл аралык Ататүрк Алатоо университети

2007-2011

Ага окутуучу

Кыргыз-түрк «Манас» университети

2011-а.у.

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

англисче

5

5

5

орусча

5

5

5

түркчө

4

4

3

французча

4

3

3

 

Илимий иштери

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 “Kognitivnyi podhod k izucheniyu glagolov rechi v angliyskom yazyke”, journal of Al-Pharabi Kazakh National University, Philological sciences series 6 (105), Almaty, Kazakhstan, 2007.

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. Сontemporary American Poetry: Some Poetry Teaching Approaches of Elizabeth Bishop’s Poems. American Studies Symposium, Bishkek, 2012
 2. Developing the Usage of Graphic Organizers in the Process of Teaching Poetry (based on Contemporary American Poetry). American Studies Symposium, Issyk-Kul, 2013
 3. “Кыргызды дуйного тааныткан улуу “Манас” эпосу (интернет булактарынын негизинде). Issyk-Kul, 2014

4.Analysis of the Contemporary Kyrgyz Language of Advertising International Conference “Turkic Civilization in the Frame of the World Civilization”, 2014, Turkey, Eskishehir.

5. Peculiarities of Translation of the English ing-forms into Kyrgyz, V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий в исследовании и развитии государственного, официального и иностранных языков» Институт новых информационных технологий Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры совместно с Национальной комиссией по государственному языку при Президенте КР и Институтом языкознания и литературы им. Ч.Айтматова Национальной академии наук, Бишкек, 2017.

6.“Фрейм “речь” в английском и кыргызском языках”I международный лингвистический симпозиум «Язык, культура, этнос», Бишкек,2017

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. The role and importance of valency in linguistics, journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/3, Bishkek, Kyrgyzstan, 2005
 2. The collocative qualities of verbs in English, journal of Kyrgyz State University for Construction, Transport and Architecture, Philological sciences series 4 (10), Bishkek, Kyrgyzstan, 2005
 3. The peculiarities of the verbs’ collocability in the English and Kyrgyz languages, National Conference “Faculty development, curriculum content and syllabus design”, I.Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, 2005.
 4. Valentnost’ agensa i ego znachenie v kyrgyzskom i angliyskom yazykah (Verbs’ Valency and its meaning in the English and Kyrgyz languages), journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/4, Bishkek, Kyrgyzstan, 2006
 5. Neskol’ko slov o valentnosti i sochetaemosti (Some words about Valency and Collocability), journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/3, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 6. Kyrgyz tilindegi de etishi jana anyn maanisinin anglis tilinde berilishi ( Kyrgyz verb de and its equvalents in English) journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/3, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 7. Semanticheskaya structura glagolov govoreniya v kyrgyzskom i angliyskom yazykah (Semantic structure of the verbs of speech in the Kyrgyz and English languages), journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/4, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 8. Kyrgyz jana anglis tilderindegi suiloogo bailanyshtuu etishterdin klassifikatsiyasy (Speech verbs’ classification in the Kyrgyz and English languages), journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 1/4, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 9. Nekotorye voprosy glagolov govoreniya v kyrgyzskom i angliyskom yazykah (Some issues concerning the verbs of speech in the Kyrgyz and English languages), “El Agartuu” 1/2, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 10. Suyloogo bailanyshtuu etishterdin klassifikatsiyasy jonundo (Classification of the Verbs of Speech), “El Agartuu” 1/2, Bishkek, Kyrgyzstan, 2008
 11. O semanticheskih “uchastnikah” v glagolah rechi v angliyskom i kyrgyzskom yazykah (Semantic “participants” of the verbs of speech in the English and Kyrgyz languages), journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, Philological sciences series 6/3, Bishkek, Kyrgyzstan, 2009
 12. Contemporary American Poetry: Some Poetry Teaching Approaches of Elizabeth Bishop’s Poems. American Studies Symposium Bulletin, Bishkek, 2012


13.Developing the Usage of Graphic Organizers in the Process of Teaching Poetry (based on Contemporary American Poetry). American Studies Symposium Bulletin, Bishkek, 201313Transformations in Newspaper Headlines’ Translation (based on British and Kyrgyz Papers).  Journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, 5th edition, Bishkek, 2013

14.“Кыргызды дуйного тааныткан улуу “Манас” эпосу (интернет булактарынын негизинде). Kyrgyz tili jana adabiyaty, № 27, Бишкек, 2014

15.“Валентность адресата в глаголах речи кыргызского и английского языков”. Вестник КГУСТА, выпуск 1 (47), Бишкек,2015

16.“Figurative Language in Mass Media”.Вестник КГПУ им.И.Арабаева,выпуск 16-17, Бишкек,2015

17.“Валентность поссессора в глаголах речи кыргызского и английского языков”. Вестник БГУ им. С.Нааматова, выпуск 4, Бишкек, 2016

18.“О валентности глаголов говорения в кыргызском и английском языках”. Вестник, БГУ им. К.Карасаева,выпуск 3 (41), Бишкек,2017

19.“Peculiarities of Translation of the English -ing forms into Kyrgyz”. Вестник Кыргызстана, № 2, Бишкек, 2017

20.“Фрейм “речь” в английском и кыргызском языках”. Концептуальный и лингвальный миры - сборник научных статей, выпуск № 12, Бишкек-Санкт-Петербург, 2017

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

1. Advertising Texts in the Contemporary Kyrgyz Language (based on the Kyrgyz mass media sources), Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации, КНУ им. Ж.Баласагына, 2017

                                         

 

 

2.Transformations in Newspaper Headlines’ Translation (based on British and Kyrgyz Papers).  Journal of Kyrgyz National University after Jusup Balasagyn, 5th edition, Bishkek, 2013

3.“Валентность адресата в глаголах речи кыргызского и английского языков”. Вестник КГУСТА, выпуск 1 (47), Бишкек, 2015

4.“Валентность поссессора в глаголах речи кыргызского и английского языков”. Вестник БГУ им. С.Нааматова, выпуск 4, Бишкек, 2016.

5.“О валентности глаголов говорения в кыргызском и английском языках”. Вестник, БГУ им. К.Карасаева,выпуск 3 (41), Бишкек,2017

6. “Peculiarities of Translation of the English -ing forms into Kyrgyz”. Вестник Кыргызстана, № 2, Бишкек, 2017

7.“Фрейм “речь” в английском и кыргызском языках”. Концептуальный и лингвальный миры - сборник научных статей, выпуск № 12, Бишкек-Санкт-Петербург, 2017

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Семинарлар:

 1.  “Spoken verbs in English and Kyrgyz”, Батыш тилдери бөлүмү, гуманитардык факультет, КТУ«Манас», 28-фераль, 2012.
 2. “Teaching Literature via Graphic Organizers”, Батыш тилдери бөлүмү, гуманитардык факультет, КТУ«Манас», 24-январь, 2018.

 

Медиа Манас www.mediamanas.kg Teaching English with Authentic Movies, 2016,  Батыш тилдери бөлүмү, гуманитардык факультет, КТУ«Манас»