Аты Доц.док. Билал Солак
Э-куржун bilal.solak@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-308
Телефону 492763/67 (615)
Сабактар

İŞL-535 : ИШКАНАНЫН КАПИТАЛЫН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-515 : БАШКАРУУ ЭКОНОМИКАСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-547 : ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-549 : ЭЛ АРАЛЫК БУХГАЛТЕРДИК СТАНДАРТТАР (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-619 : КАРЖЫ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-626 : КАРЖЫ РЫНОКТОРУ ЖАНА АСПАПТАРЫНЫН ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-628 : КАРЖЫЛЫК ТАЛДОО (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-656 : ФИНАНСЫ ТЕОРИЯСЫНДА БАГЫТТУУ ОКУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-202 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП II (Экономика бөлүмү )

İŞL-307 : ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-411 : ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТОРДУ АНАЛИЗДӨӨ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-435 : АУДИТ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-216 : ИШКАНАЛАРДА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-301 : ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-417 : КАПИТАЛДЫК РЫНОКТОР ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ИНСТИТУТТАР (Менеджмент бөлүмү )

FİN-306 : БАНКТЫК БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП (Финанс бөлүмү )

İŞL-349 : ӨНДҮРҮШТҮК НАРКТЫ БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

İŞL-518 : ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОРДУН АНАЛИЗИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-532 : ФИНАНСЫЛЫК ИНСТИТУТТАР (Менеджмент бөлүмү )

ISL-209 : ЧАРБАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ЭСЕБИ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-103 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ I (Менеджмент бөлүмү )

ISL-104 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ II (Менеджмент бөлүмү )

ISL-210 : ИШКАНАЛАРДА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП (Менеджмент бөлүмү )

ISL-301 : ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-305 : ЮНДҮРҮШТҮК ЭСЕП (Менеджмент бөлүмү )

ISL-306 : БАШКАРУУ ЭСЕБИ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-315 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ КОМПЬЮТЕРЛЕШТИРҮҮ (Менеджмент бөлүмү )

Резюме

Lisans: Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

YLisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE İşletme

Doktora: İnönü Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman

Илимий иштери

İdari Görevler:

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Müdür Yrd. (2021- Halen)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekan Yrd. (2020- 2021)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkan Yrd. (2019- 2021)

Şırnak Üniversitesi İİBF Dekan Yrd. (2016- 2017)

Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Şırnak Koordinatörü (2015- 2017)

Şırnak Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörü (2015-2018)

Şırnak Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Geliştirme Komisyon Üyeliği (2015-2017)

Şırnak Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkan Yrd. (2015-2017)

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Akademik Danışmanlık (2012- 2015),

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Yayın Komisyonu Üyeliği (2013- 2015).

 

Alanında Yurtiçi Bilimsel Derneklere Üyelik

1 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)   

2 Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD)

3 Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Durmuş, Ahmet Fethi, Solak, Bilal, Güneş Recep, KOBİ TFRS ve Vergi Usul Kanununda Değerleme İlkelerinin Karşılaştırılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (2011), Cilt:13, sayı:4, s:175-202

A2.  Otlu Fikret, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal, Meslek Yüksek Okulları Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programlarındaki Muhasebe Eğitimi ve Programın Geleceği Hakkında Bir Araştırma: Malatya Meslek Yüksek Okulu Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2012), Temmuz, Sayı: 55, s:35-50

A3. Güneş Recep, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal,  Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (2012), 3(2), 57-67

A4. Yücel, Rahmi, Solak Bilal, Atatürk Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Dergisi,The Effects of Accountant Professionals' Social Responsibility Perceptions on Self Esteem and Job Performance, (2012) 26(1) s:15-31

A5. Terzi Serkan, Kıymetli Şen, İlker. Solak Bilal, BOLOGNA Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2013), Temmuz, Sayı: 59, s:83-100

A6. Terzi Serkan, Kıymetli Şen, İlker. Solak Bilal, Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (2014), 10(23), s:191-206

A7. Tetik Nevzat, Karahan Mehmet Solak Bilal,  Yapay Sinir Ağları Metodu İle Yunanistan Krizini Etkileyen Major Faktörlerin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Dergisi,  (2015), 29(1)

A8. Gönen Seçkin, Solak, Bilal, İç Kontrol Riskinin Saptanmasında Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Ve Şeffaflık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (2016), Cilt:18, sayı: Özel

A9. Erdoğan Sedat, Solak, Bilal, Gönen Seçkin Türkiye'de KOBI'lerin Kazanç Yönetim Uygulamalarina Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarinin Bakis Açilari Üzerine Bir Arastirma, Muhasebe ve Finansman Dergisi (2016), sayı: 71

A10. Gönen Seçkin, Solak, Bilal, An Emprıcal Study For Determining The Compliance Of Sustainability Reports Published In Turkey With Standars Published By Global Reporting Initiative (GRI), Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (2016), Cilt:18, sayı: 2

A11.Solak, Bilal, Erdoğan Sedat, Gönen Seçkin, Muhasebe Meslek Mensuplarinin Türkiye’deki Kazanç Yönetim Uygulamalarına Yönelik Etik Değerlendirmeleri, Ege Akademik Bakış Dergisi (2016), 16(4) s:687-707

A12. Erdoğan Sedat, Solak, Bilal, Türkiye’de Şeffaflık Raporları ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Çankırı Karatekin Üniv. İİBF Dergisi (2016), 6(2), s:1-20

A13. Erdoğan Sedat, Solak, Bilal, Erdoğan Dilek, Türkiye'de Yapılan Muhasebe Doktora Tezlerinin Alan ve Metodolojik Olarak Sınıflandırılması: 2005-2015 Dönemi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (2016), Cilt:18, sayı: 3

A14. Yüreklı Emın, Durmus Ahmet Fethı, Solak Bılal (2017). Mükelleflerın (Isletmelerın) Muhasebe Meslek Mensuplarından Aldıkları Hızmetler Ve Beklentılerının Incelenmesı: Denızlı Ilı Örnegı. International Journal of Academic Value Studies, 3(10), 97-105.

A15.Solak Bılal,Gönen Seçkın, Rasgen Mithat (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlamaya Ilıskın Farkındalıkdüzeylerının Belırlenmesıne Yönelık Bır Alan Arastırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 166-188.

A16. Karabulut Recep,Kaya Can Tansel,Solak Bılal (2017). The Advices of Accountants and the Precautions Taken in State Accounting During the Economic Crisis in the XVII Century Ottoman Empire. Muhasebe ve Finans Tarihi Arastırmaları Dergisi(12), 87-120.

A17. Gönen Seçkin, Solak Bilal (2017), Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi sayı: 76

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Sugözü İbrahim H. Polat Efdal, Solak, Bilal 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye’de Kredi Kartlarının Yaygınlaşmasının Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri, 2010, Celalabat-Kırgızistan

B2. Otlu, Fikret, Durmuş, Ahmet Fethi, Solak Bilal, 3 nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility,Evaluation of Services Taken From Accounting Occupational Groups by Busineses and Their Expectations in Terms of Social Responibility: Malatya City Case, June, 7-11, 2011 Nevsehir

B3. Darıcı, Bülent, Solak Bilal, Coskun Dilek, Topaloğlu, E. Esat, Bankaların Kredi Kullandırırken Karşılaştıkları Sorunlar: Şırnak İli Örneği (Poster Paper), 9th Internatıonal Conference on Knowledge, Economy & Management, 23-25 Jun, 2011 / Sarajevo-Bosnia & Herzegovina

B4. Güneş, Recep, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal,1st International Symposium on Accounting and Finance, The Survey Of The Internal Control System Of The Enterprises In The Textile And Confection Sectors And The Effect Of The New Turkish Commerce Law On Internal Control System: Malatya Sample, 31 May- 1 June, 2012, Gaziantep, Turkey

B5. Otlu Fikret, Durmuş Ahmet, F. Solak Bilal, Durmuş Kübra, Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri Ve Sermaye Değişikliklerinde 6102 Sayılı TTK’da Yapılan Düzenlemelerin Kurumsallaşmaya Etkisi, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi III (Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma), 11-13 Haziran 2015, Malatya

B6. Karabulut Recep, Solak Bilal, Kaya Can Tansel, The Advices Of Accountants And The Precautions Taken For Governmental Accounting During The Economic Crisis In The XVII Century Ottoman Empire, 14th  World Congress of  Accounting Historians, 25-27 June (2016) Pescara-Italy

B7. Solak Bılal (2017). Türk Dünyasında Ekonomık Bütünlesme Sürecınde Bır Asama Olarak: Ortak Muhasebe Sıstemının Kurulması Önerısı. Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi Türkistan Forumu III

C. Kitap:

C1. 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age” Bildiri Kitabı

(Editörler: Doç. Dr. Hakan Erkuş, Arş. Gör. Bilal Solak)

C2. Bağımsız Denetçilerin İş Yükü İş Performansı ve Denetim Kalitesi (Gazi Kitapevi)

(Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bilal SOLAK)

C3. Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Bölüm Adı:(Sürdürülebilirlik Raporlarının Denetimine Yönelik Teorik Temelli Bir Yaklasım) (2016)., Tektüfekçı Sençıçek Fatma, Gönen Seçkın, Solak Bılal, Editör: Kıymet Çalıyurt, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 300, Isbn:978-975-374-206-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C4. Ethics  Sustainability in Accounting  Finance, Volume I, Analysis of Article Methodologies On (Financial Statements) Transparency Between theYears 2000-2016, (2018), Ergun Ülkü, Gönen Seçkın, Solak Bılal, Fidancı Nur Edt: Kıymet Çalıyurt, Page  300, Isbn:978-981-13-3202-9, Springer

C5. ORTA ASYA’DA VE KIRGIZİSTAN’DA İSLAMİ FİNANSIN GELİŞİMİ, MUHASEBE SİSTEMİ VE HALKIN BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, (2020), Solak Bilal, Aseinov Dastan, Faydalı Fatih, Nobel Yayıncılık (Bilimsel Kitap)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Güneş, Recep, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal, Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS'ye Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaya Yönelik Beklentileri: Malatya ve Elazığ İlleri Örneği, World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi

D-2: Güneş, Recep, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal, Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi 3 (2)

E-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Otlu Fikret, Durmuş, Ahmet, F. Solak Bilal, Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Üretim Maliyetinin Belirlenme Yöntemleri: Bir Örnek Uygulama, II. Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 16-17 Haziran 2012, Trabzon.

F- Bilimsel Toplantı Düzenleme

F-1 15. Finans Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 12-15 Ekim 2011, Ramada Otel, Malatya

F-2 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age” Rutgers Business School and the Faculty of Economics and Administrative Sciences of İnönü University, Member of Organizing Board, May, 3-4, 2012, Malatya

F-3 Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi III (Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma), Düzenleme Kurulu Üyesi, 11-13 Haziran 2015, Malatya

F-4  9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, Kırgızistan

F-5  6th International Turkic World Economic Forum, Member of Organizing Board, October 03 to 05, 2018, in Bishkek, Kyrgyzstan

G- Projeler

G-1:Türkiye’den Gelen Personelin ve Ailelerinin Karşılaşmış Oldukları Genel Sorunlar ve Uyum Araştırması:Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü: SOLAK BİLAL, Araştırmacı: NACİMUDİNOVA SEYİL, Araştırmacı: ABDILDAYEV MURATALİAraştırmacı:KORKUT CEM, Araştırmacı:FAYDALI FATİH, Araştırmacı:YAMALTDİNOVA ADİLYA, Danışman:SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL, Danışman:ORÇAN MUSTAFA, ,  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, , 22/04/2019 - 27/12/2109 (ULUSLARARASI)

G-2: 2223   Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 2012-2012

Alıntı yapanlar

 

Hepsi

2015 yılından bugüne

Alıntılar

162

136

h-endeksi

8

7

i10-endeksi

8

7