Аты Кенже илим.кызм Ибрахим Гундогду
Э-куржун ibrahim.gundogdu@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-206
Телефону 492786 (2129)
Сабактар

Резюме

KİŞİSEL BİLGİLER

Unvanı, Adı – Soyadı: Araş. Gör. İbrahim GÜNDOĞDU

Doğum Yeri: Ayvalık/Balıkesir, Türkiye

Doğum Tarihi: 1993

Adres: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Tınçtık Caddesi 56, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Telefon: + 996 708 876 123

Elektronik Posta: ibrahim.g@windowslive.com, ibrahim.gundogdu@manas.edu.kg 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

     

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

 

 

2016-2018

 

 

Lisans

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

2016

YÜKSEK LİSANS  TEZİ

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA KIRGIZİSTAN’DA KIMIZ TEDAVİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Barış ERDEM.

AKADEMİK GÖREVLER

 

Arş. Gör.

Turizm  ve Otelcilik Yüksekokulu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

2016 – Halen

YABANCI DİL BİLGİSİ

Rusça

Kırgızca

İngilizce

 

Илимий иштери

 TEBLİĞ

DETAYI: Sözlü Olarak Sunulan ve Tam Metni Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası)

  • Şahin, H., Çıvgın, A., Oktay, K. & Gündoğdu, İ.(2018). İpek Yolu Turizminin Geleceğine Yönelik Öngörüler. II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 03 – 05 Mayıs, Taşkent, Özbekistan. [Özet Metin].
  • Erdem, B. & Gündoğdu, İ.(2018). Sağlık Turizmi Kapsamında Kımız Tedavisi Üzerine Bir İnceleme. 9.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 10 – 12 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 38 – 39, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. [Özet Metin].
  • Erdem, B., Margaziyeva, N., Asanova, K. & Gündoğdu, İ. (2017). Tourism supply and demand analysis in Kyrgyzstan. 3.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20 – 22 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 399 – 413. Editörler: Barış Erdem, Tolga Gök ve Narıngül Margaziyeva, ISBN: 978-9967-9038-5-2, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. [Erişim Adresi: http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf
  • Турдумамбетов, Б., Гундогду, И.& Исмаилова, А. (2017).Как Открыть Отель В Кыргызстане И Турции: Сравнительный̆ Анализ Истории Развития Сектора И Организационно- Правовых Аспектов, 3.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20 – 22 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 1166-1178. Editörler: Barış Erdem, Tolga Gök ve Narıngül Margaziyeva, ISBN: 978-9967-9038-5-2, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. [Erişim Adresi: http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf].
  • Turganbaeva, N. & Gündoğdu, İ. (2017). Kırgızistan Sağlık Turizmi̇ Kapsamında At Sütü Tedavisine Alternatif Eşek Sütünün Kullanımı ve Önemi̇, 1st International Sustainable Tourism Congress,23-25 November,Kastamonu-Turkey, 907-915.[Erişim Adresi: http://www.stc17.com/wp-content/uploads/2017/12/1.ISTC-PROCEEDINGS-BOOK.pdf]

 MAKALE

  • Erdem, B. ve Gündoğdu, İ. (2018). Kumiss Treatment in the Context of Health Tourism: A Research in Kyrgyzstan, International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7(11): 135-155. [Tarandığı İndeksler:Google Scholar, Emerging Sources Citation Index (ESCI) Clarivate Analytics, Academic Journals Database, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SHERPA/RoMEO, Arastirmax - Scientific Publication Index, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), California State University, Monterey Bay library, Florida Institute of Technology John H. Evans Library, Mercyhurst University Hammermill Library, ScopeMed]. [Erişim Adresi:https://www.ijmrhs.com/medical-research/kumiss-treatment-in-the-context-of-health-tourism-a-research-in-kyrgyzstan.pdf]
  • Erdem, B. ve Gündoğdu, İ. (2018). An Investigation on Kumiss Treatment in the Context of Health Tourism: A Literature Review, International Scientific Journal Turizam, 22(3): 107-120. [Tarandığı İndeksler: Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); ResearchBib; MIAR; Directory of open access schoolary resources (ROAD); CIRET's Data bases on the tourism, leisure, outdoor recreation and hospitality industry; SCIndex - Serbian Citation Index; Google Scholar.].[Erişim Adresi:http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_2203_03.pdf]
  • Erdem, B., Akgöz, E. & Gündoğdu, İ. (2018). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin uluslararası staj deneyimlerine ilişkin memnuniyet algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 6 (2), 74 – 98. [Tarandığı İndeksler: ULAKBİM TR Dizin; Index Copernicus International; ASOS Index; International Scientific Indexing; Global Impact Factor (GIF); Universal Imfact Factor; Scholar Steer; Acar Index; Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Scientific Indexing Services (SIS); CiteFactor Academic Scientefic Journals; SOBIAD– Social Sciences Citation Index].[Erişim Adresi: http://jotags.org/2018/vol6_issue2_article5.pdf]
  • Турдумамбетов, Б., Гундогду, И., Исмаилова, А.(2017). Как открыть отель в Кыргызстане и Турции: сравнительный анализ истории развития сектора и организационно-правовых аспектов.Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi.6(5), 179– 194. [Tarandığı İndeksler: TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu.]. [Erişim Adresi: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I05/e08217134cd2f7ed17ece78e57c9f032.pdf]