Аты Доц.док. Мустафа Мурат КЫЗАНЛЫКЛЫ
Э-куржун muratm.kizanlikli@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-206
Телефону 492786 (2125)
Сабактар

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II ((ШАРТТУУ САБАК: TRO - 451 ДИПЛОМДУК И (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-314 : АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

TRO-220 : ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-221 : ТУРИЗМДЕ ЭТИКА (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-510 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-516 : МЕЙМАНКАНА ИШМЕР-ДӨ ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-533 : ЭЛ АРАЛЫК МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-552 : ТУРИЗМДЕ АКТУАЛДУУ ТЕМАЛАР ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨР (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Резюме

Doktora (2014): Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans (2008): Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Lisans (2006): Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

Илимий иштери

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. İNCE AKALIN İLKNUR & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2019). Rekreatif Alışveriş ve Ticari Rekreasyon Alanları Olarak Alışveriş Merkezleri. Journal of Recreation and Tourism Research, 6 (4), 384-393.

2. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & BİRİNCİ MUHAMMET CENK (2018).  Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 3 (1), 37-50.  

3. GÜLCAN BİLGEHAN,GÜÇER EVREN,OKTAY KUTAY & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2017). Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiyenin Turistik İmajı  Kırgızistan ve Kazakistanda Bir Alan Araştırması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 81 (17), 105-137

4. KOÇ HAKAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2017).  İş-Aile ve Aile-İş Yaşamı Çatışması ile İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama.  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (1), 114-130. 

5. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2014).  Türkiye deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı. International Journal of Science Culture and Sport, 2 (5), 46-60.

6. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ŞENER BURHAN (2012). A study on stress coping methods applied by department managers of hotels. International Journal of Business and Management Studies, 1(3), 107-113 (Derleme Makale/Lisansüstü Tezden Yayın). 

7. YAYLI ALİ,GÜÇER EVREN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2012).  A study on the expectations of the students from the recreation management education. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2 (2), 213-222. 

8. ŞANLIER NEVİN,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÇÖP SERDAR (2011). The determination of the perception, approach and behaviour of teachers towards organic foods.  HealthMED Journal, 5 (2), 316-325. 

9. TUNA MUHARREM & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2010).  Role of hospitality management in sport tourism. Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health,10 (2), 765-768. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÇIVGIN HAVVA (2020). Davranış Kuralı Algısı ve Yaşam Tatmininin Duygusal Emeğe Etkisi: Havacılık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 53-72. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

2. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÇIVGIN HAVVA (2019). A Study on the Perceptions of Congress and Fare Organizers on MICE Tourism. 4th International Tourism Congress, 280-288. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

3. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2017). A  Social, Cultural and Economic Approach to Define the Tourism Expenditures. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

4. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2014). Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı.  3rd International Conference on Science Culture and Sport (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5. ÇÖP SERDAR,YAYLI ALİ & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2009). A practice on the organizational justice perception and organizational commitment relation in the tourism sector of Turkey.  International Developments in Management Research. Athens Institute for Education and Research., 277-292. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

Ulusal kitaplar:

1. ÜNLÜÖNEN KURBAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2018). Turizm Sektöründe Tüketici Hakları Araştırması. Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-320-905-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2019). Turizm Ansiklopedisi-Türkiye, Bölüm adı:(Ağırlama, Ecr-i misil,  Ekoturizm ve Ekoturizm eğitimi, Turizm İşletme Belgesi, Turizm Yatırım Belgesi, Ziyaretçi Merkezi)  Detay Yayıncılık, Editör:Orhan İçöz, Muzaffer Uysal, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-254-085-5, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi)

2. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2019). Turizm 4.0 (Dijital Dönüşüm), Bölüm adı:(Turizmde Dijital Dönüşümde Risk Unsurları)   Detay Yayıncılık, Editör:Mete Sezgin, Seda Özdemir Akgül, Ayşe Atar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-605-254-134-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

3. ÇALIŞKAN UĞUR & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2019). Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Bölüm adı:(Gündem 21)   Detay Yayınevi, Editör:İçöz Orhan, Uysal Muzaffer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 714, ISBN:978-605-254-085-5, Türkçe (Ansiklopedi Maddesi)

4. ÜNLÜÖNEN KURBAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2017). Şehir Ekonomisi: Ankara Şehir Araştırmaları, Bölüm adı:(Ankara’nın Turizm Potansiyeli)  Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanlığı Yayınları, Editör:Muhsin Kar, M. Akif Sarıkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 254, ISBN:978-605-9347-25-9, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

5. GÜÇER EVREN,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & UŞAKLI AHMET (2015). Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(İlişkisel Pazarlama),  Beta, Editör:Burhan Kılıç, Zafer Öter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 643, ISBN:978-605-333-385-2, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

6. SELÇUK GÖKALP NURİ & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2008). Turizm Ekonomisi, Bölüm adı:(Turizmde Planlama ve Politika)  Lisans Yayıncılık, Editör:Gökalp Nuri Selçuk, Türkan Şahin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:9978-9944-274-60-9, Türkçe(Ders Kitabı),

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. SİLİK CEMAL ERSİN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2020). Uluslararası Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 3016-3037.

2. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & SİLİK CEMAL ERSİN (2019).  Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Öz Yeterliklerinin Akademik Başarı ve Bireysel Özellikler Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 269-286.

3. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2018). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4), 833-851.

4. YAZICIOĞLU İRFAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2018). The Effects of Trait Anxiety on the Intention of Leaving and Burnout of Restaurant Employees. Turizm Akademik, 5(1), 238-250.

5. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,ŞAHİN DERYA & GÜÇER EVREN (2017).  Spor Merkezleri Web Sayfası İçerik Analizi: Ankara İlinde Bir Uygulama. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8, 252-265.

6. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÇÖP SERDAR (2017).  Otel İşletmesi Çalışanlarında Pozitif Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Algısı Arasındaki İlişki. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3), 268-287.

7. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,KOÇ HAKAN & KILIÇLAR ARZU (2016). Örgütsel Güç ve Gücün Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (4), 488-504.

8. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÜNLÜÖNEN KURBAN (2016). Otel İşletmelerinde Davranış Kuralı Algısı ve İş Doyumunun Duygusal Emek Davranışı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. Ege Akademik Bakış, 16(3), 503-518 (Derleme Makale/Lisansüstü Tezden Yayın) 

9. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & KONAKLIOĞLU ECE (2016).  Üniversite öğrencilerinin kontrol odağı ve kariyer tercihlerinin zaman yönelimleri üzerindeki rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 172-191.

10. KONAKLIOĞLU ECE,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2011). Üniversite öğrencilerinin proaktif kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 72-92. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & TUFAN Muhammet Ali Can (2018). Termal Turizm İşletmelerinin Kurumsal Bildirilerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 606-619, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

2. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & BİRİNCİ  Muhammet Cenk (2017). Türkiye de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme.  18. Ulusal Turizm Kongresi, 803-817, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).  

3. KOÇ HAKAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2016). İş Aile ve Aile İş Yaşamı Çatışması ile İşgören Performansı Arasındaki İlişki  Otel İşletmelerinde Bir Uygulama.  17. Ulusal Turizm Kongresi, 1603-1614, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

4. ÜNLÜÖNEN KURBAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2015).  Ekonomik Göstergelerle Türkiye Turizmindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi.  16. Ulusal Turizm Kongresi, 1162-1179, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

5. KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT & ÜNLÜÖNEN. Kurban (2014).  Otel işletmelerinde duygusal emek ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma.  13. Geleneksel Turizm Paneli, 42-51, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

6. ÜNLÜÖNEN KURBAN & KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,ARSLAN EMİN (2011).  Otel işletmelerindeki eko etiket ve sistem yönetim belgelerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma.  12. Ulusal Turizm Kongresi, 446-457, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

7. TUNA MUHARREM, KONAKLIOĞLU ECE & KIZANLIKLI MURAT (2010).  Özbenlik değerlemesi  core self evaluation   örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi  Kamu kurumlarında bir araştırma. Çukurova Üniversitesi 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi(18), 671-680, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

8. TUNA MUHARREM, KONAKLIOĞLU ECE & KIZANLIKLI MURAT (2010).  Karanlık liderliğin çalışanların işten ayrılma eğilimine etkisi. Çukurova Üniversitesi 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 619-629, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).