Миссия

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ветеринария факультети заманбап билим берүүнүн методикасын колдонуу менен, табиятка, инсан жана айбандарга аяр мамиле кылган, билими күчтүү ветеринардык врачтарды даярдоо жана билимин жогорулатууга багытталган миссияны дагы аркалап, илимий көз карашы күчтүү, өзүнө ишенген, принципиалдуу, билимин үзгүлтүксүз жаңылап турган, өз укуктарын коргой билген, өзүнүн бекем пикири болгон, профессияга байланыштуу мыйзамдарды жана этикалык эрежелерди так билген, эң башкысы өз элин жана Түрк тилдүү элдердин маданиятын сүйгөн адистерди даярдоону көздөйт.
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ветеринария факультети өзүнүн бүтүрүүчүлөрү-ветеринардык врачтардын жардамы менен калктын жана айбандардын саламаттыгын сактоого, өлкөнүн мал-чарбачылыгынын өнүгүшүнө, Кыргызстандын мал-чарба потенциалын рационалдуу пайдаланууга өз салымын кошмокчу.
Факультетибиздин дагы бир маанилүү максаты - Эл аралык акредитацияга ээ болуу жана дүйнөлүк ветеринардык илим-билим жана практикалык чөйрөсүнө интеграциялануу. 

Келечекке көз караш

Түрк элдеринин цивилизациясынын негиз түзүүчү баалуулуктары менен байланышта болуу.
Профессиянын заманбап илим-билим булактарын жана тажырыйбасын колдонуу менен, табитка жана курчап турган чөйрөгө сый, аяр мамиле кылуу.
Улуттук баалуулуктарга каршы болбогон, инсанды багыттоочу билим берүү концепциясын кабыл алуу.
Өзүнүн укуктарын жана артыкчылыктарын билген, коом менен өзүнүн илим-билими менен бөлүшкөн, баалуулуктарга сандык эмес, сапаттык баа бере алган, өзүнүн коомуна-чөйрөсүнө байланган, илим-билимдин жана тажырыйбанын жетишкендиктерин туруктуу колдонгон ветеринардык врачтарды даярдоо.
Талбастан жана чарчабастан өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөткөн, маселе чечүүдө кыйынчылыкка моюн сунбаган жана пикирдештик-тилектештикке умтулган, адамдар менен жана жамаат менен натыйжалуу кызматташкан, кесиптик билимдерди жайылтууда жыйнактуулукту жана принципиалдуулукту көрсөткөн адис адамдарды даярдоо.